הקצאת מקום חניה לעובד עם מוגבלות בבניין משרדים ובמקום העבודה בכלל

14/08/2013
 
 
חניית נכים בכניסה למבנה

 

שאלה:

האם אדם עם מוגבלות בעל תג חניה כחול ומשולש שעובד בבניין משרדים זכאי לחנייה שמורה?

תשובה:

בכל מקום עבודה בו המעסיק מקצה מקומות חנייה לפחות לשלושה עובדים, חייב להעמיד לרשות עובד עם מוגבלות חנייה אחת נגישה. במידה והמעסיק מקצה מקומות חניה שאינם נגישים, יהיה חייב להקצות לאותו העובד עם מוגבלות חניה נגישה, כל עוד הדבר לא כרוך בתשלום גבוה מידיי.

נימוק משפטי:

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב -2001 קובעות:

סעיף 2 קובע כי:

(א) מעביד שהעמיד לרשות שלושה או יותר מן העובדים אצלו במקום העבודה, מקומות חניה, בין במקרקעין שבחזקתו ובין בהסדר עם צד שלישי, יקצה לכל עובד עם מוגבלות בניידות המועסק באותו מקום עבודה, מקום חניה נגיש לשימושו הבלעדי בזמן עבודתו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מעביד שהעמיד לרשות העובדים אצלו מקומות חניה שאינם נגישים לעובד עם מוגבלות בניידות, יקצה במקום אחר מקום חניה נגיש לשימושו הבלעדי של אותו עובד בזמן עבודתו, ובלבד שהדבר לא יטיל על המעביד נטל כבד מדי כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק, בשינויים המחויבים.

(ג) לעניין תקנה זו, "מקום חניה נגיש" - מקום חניה שמותאם לצרכיו של העובד עם מוגבלות, הממוקם קרוב, ככל האפשר, לכניסה הנגישה למקום העבודה ואשר מיקומו מאפשר לעובד עם מוגבלות בניידות להגיע באופן עצמאי, מכובד ובטיחותי למקום העבודה ולחזור ממנו בהתחשב במוגבלותו.

סעיף 1 מגדיר:

"מעביד" - מעבידו של עובד עם מוגבלות בניידות ולגבי עובד כאמור המועסק באמצעות קבלן כוח אדם - מעסיקו בפועל והכל אם מועסקים באותו מקום עבודה 6 עובדים או יותר;

מכאן, שכל מעסיק שמקצה לפחות 3 מקומות חניה לעובדים שלו (ללא קשר להיותם עם מוגבלות כן או לא) ולו יש לפחות 6 עובדים- יהיה חייב להקצות לעובד עם מוגבלות מקום חניה נגיש.

שאלה:

האם חניה זו הינה בנוסף לכמות הנדרשת לסימון עפ"י תקנות מבנה חדש וקיים?

תשובה:

כן. חניה זו היא בנוסף לקבוע בחוק ובתקנות וההנחיה לא מגיעה במקומה.

נימוק משפטי:

תקנה 5 קובעת כי:

5. שמירת דינים- אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראת כל דין בעניין הקצאת מקומות חניה לנכים או לאנשים עם מוגבלות.

  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב-2001
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד