חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 111), התשס"ח–2008
6/08/2008
 
 

פורסם חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 111), התשס"ח–2008 לאחר קריאה שלישית (נוסח לא רשמי).

 

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 111), התשס"ח–2008*

 

תיקון לוח ח'

1.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏[1] (להלן – החוק העיקרי), בלוח ח', בסופו יבוא:

 

 

"(ז)

(1)       טיפול וסיוע אישי לאדם עם מוגבלות, שלא בידי בן משפחה, שבידו היתר להעסקת עובד זר כמשמעותו בפרק ד'1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991; לעניין זה, "אדם עם מוגבלות" – כל אחד מאלה:

 

 

 

 

(א)      מבוטח הזכאי לגמלת שירותים מיוחדים לפי פרק ט';

 

 

 

 

(ב)       ילד נכה הזכאי לגמלה לפי סימן ו' בפרק ט';

 

 

 

 

(ג)       מבוטח הזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק י';

 

 

 

 

(ד)       נכה הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים שרופא מוסמך ראשי שנתמנה לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד–1954[2], קבע כי הוא זכאי לליווי לאנשים עם מוגבלות קשה, לפי אמות מידה שיורה שר הביטחון.

 

 

 

(2)       טיפול וסיוע אישי שלא בידי בן משפחה למי ששוהה בכל אחד מאלה:

 

 

 

 

(א)      בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940‏[3], המיועד לפי תעודת הרישום שלו לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד;

 

 

 

 

(ב)       מעון או חלק ממעון המיועד לאנשים עם מוגבלות פיזית או שכלית, שקיבל רישיון לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965‏[4];

 

 

 

 

(ג)       מעון יום שיקומי שקיבל רישיון לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000‏[5];

 

 

 

 

(ד)       מוסד לטיפול סוציאלי, מוסד לטיפול רפואי או מוסד לטיפול משולב, כמשמעותם בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג–1993‏[6], שקיבלו רישיון לפי אותו חוק;

 

 

 

 

(ה)      מעון המופעל על ידי משרד הביטחון, המיועד לאנשים עם מוגבלות נפשית הזכאים לתגמול לפי חוק הנכים.

 

 

 

בפרט זה –

 

 

 

"טיפול וסיוע אישי" – שירותים המיועדים לסייע בביצוע פעולות יום-יום כהגדרתן בסעיף 223 או בהשגחה, למעט עבודות משק בית;

 

 

 

"בן משפחה" – אח, אחות, בן, בת, נכד, נכדה, דוד, דודה ובני זוגם של כל אחד מאלה."

תחילה ותחולה

2.

תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על מי שביום התחילה ואילך החל לעבוד בעבודה מועדפת או בעבודה נדרשת כמשמעותן בסעיף 174 לחוק העיקרי, בטיפול ובסיוע אישי.

 

 

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

 

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

 

 

 

 

 

 

שמעון פרס

נשיא המדינה

 

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשס"ח (30 ביולי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 231, מיום ט"ו באייר התשס"ח (20 במאי 2008), עמ' 310.

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' ...

[2] ק"ת התשי"ד, עמ' 500.

[3] ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

[4] ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

[5] ס"ח התש"ס, עמ' 169.

[6] ס"ח התשנ"ג, עמ' 126.

  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 111), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד