על הנגשת הארגון והדרכות עובדים

28/04/2015
 
 
accessible וסמלי נגישות ללקויות שונות

לאחרונה קיבלנו מספר שאלות חוזרות בנוגע לתהליך הנגשת הארגון והדרכות עובדים. ריכזנו עבורכם את השאלות ולהלן התשובות:

שאלה: כל כמה זמן צריך רענון בהדרכות?

תשובה:


פרק ז' (סעיפים 87-91) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות לשירות) עוסק בכל הנושא של הדרכות עובדים:

תקנות הנגישות דורשות שהכשרת נגישות השירות תכלול:

א. התנסות חוויתית – סדנאות נגישות. דרישה שחלה על נותני שירות בהם יותר מ25 עובדים או מתנדבים שמספקים שירות ישיר לציבור. (עובדים זמניים עד 7 חודשים פטורים מהדרכה זו). בשירותים שהיו קיימים ביום כניסת התקנות לתוקף (נובמבר 2013), הדרכה זו תבוצע עד נובמבר 2016, ובשירותים חדשים חובת ההתנסות חלה מיום תחילת מתן השירות.

ב. הכשרה פרטנית לעובד שהוא אחראי על הפעלת אמצעי עזר או שירות עזר למשל תפעול מערכת עזר לשמיעה ו/או הפקה של מסמכים נגישים, או הפעלת מתקן המסייע בהורדת אנשים עם מוגבלות בניידות למים, הדרכה זו תבוצע לא יאוחר מאפריל 2014, ואם הותקנו אמצעי העזר מאוחר יותר, תינתן ההדרכה בסמוך להתקנה של אמצעי עזר.

ג. הדרכה באמצעות חומרים כתובים וכן באמצעים דיגיטליים, יש לתת הדרכה לעובדים אחת לשנה לפחות החל מחודש נובמבר 2014. (לפי תקנה 87(ב) לתקנות נותן שירות חייב ליידע את העובדים בנושאים הבאים:

(1) איסור הפלייתם של אנשים עם מוגבלות במתן השירות, כאמור בסעיפים 19ג ו-19ו לחוק;

 

(2) חובת מתן שירות שוויוני בסביבה מכילה כאמור בסעיף 6 לחוק ובתקנות 3 עד 5, ועיגון חובה זו בנוהלי השירות לפי תקנה 9;

 

(3) עיקרי החובות לפי החוק החלות על השירות האמור, לפי תקנות אלה ולפי כל דין אחר, לתת נגישות לאנשים עם מוגבלות ולבצע התאמות נגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי.

כל זה יש ליידע באמצעות דפוס או אמצעים דיגיטליים (סרטוני הדרכה או לומדות) – ויש לעדכן אותם כל שנה.

סייג: עובד חדש שנותן שירות ישירות לציבור או נושא משרה חדש שעל פי דין תפקידו לתת שירות במישרין יודרך ויוכשר עם כניסתו לעבודה ולא יאוחר מ3 חודשים מיום תחילת עבודתו באחת או יותר מהדרכים 1-3 שלעיל. ויקבל הדרכה והכשרה בשאר הדרכים לא יאוחר משנה מיום תחילת העבודה. (לגבי עובד חדש שהודרך והוכשר לפני כניסתו לתפקיד באחת או יותר מהדרכים שלעיל וההכשרה דומה לתפקידו החדש יהיה פטור מהדרכה נוספת בדרך שבה הוכשר אך לא יהיה פטור מהדרכה או הכשרה בדרכים אחרות שלעיל).

לגבי רכז נגישות – על רכז הנגישות להתעדכן אחת לשנה בחידושים בתחום הנגישות על סמך עדכונים שתפרסם הנציבות.

כמו כן, לידיעה – יש לערוך רישום של העובדים אשר הודרכו והוכשרו והמועד בו עברו את ההדרכה או ההכשרה.

שאלה: כל כמה זמן צריך בדיקה חוזרת במתו"ס ובשירות של ארגון?

 

תשובה:

2. א. בדיקות תקופתיות בשירות של ארגון – בהתאם לסעיף 28 לתקנות – יש לבצע בדיקה לפחות אחת ל-5 שנים ממועד סיום ביצוע התאמות הנגישות. בדיקה זו תיעשה לפי טופס שיפרסם הנציב ויהיה זמין במשרדו ובאתר האינטרנט של הנציבות. אם מדובר ברשת או רשות ציבורית על הבדיקה לקבל אישור של מורשה לנגישות. במידה וידרש החייב לבצע התאמות, יש לבצען לא יאוחר מ6 חודשים ממועד ביצוע הבדיקה.

שאלה: האם ארגון מחוייב להנגשה בשס"י?

תשובה:

 

3. סעיף 29 לתקנות קובע כי מידע שנמסר לכלל הציבור וכן מידע הנמסר באופן פרטני (למעט פרסומות ולמעט מידע המסופק באמצעות האינטרנט שחלות עליו הוראות תקנה 35) יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות תוך התייעצות עימו, והפעלת שיקול דעת נותן השירות באשר לסבירות ההתאמה ולחלופות אפשרויות, בהתאם לנסיבות המקרה, וסוג המידע – בהתקיים התנאים הבאים:

א. המידע שנדרש לגביו תרגום בשפת הסימנים הוא מורכב, דורש התדיינות ממושכת ובעל חשיבות גבוהה לענייננו של האדם עם המוגבלות, לדוגמא בשירותים כספיים או משפטיים.

ב. הבקשה לקבלת תרגום הוגשה זמן סביר לפני מועד מתן המידע.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד