סיכום דיון מרתוני בכנסת בנושא תקנות מבנים קיימים
20/07/2010
 
 

ביום 18/7/10 התקיים דיון "מרתוני" בוועדת העבודה והרווחה לסיום הדיונים בתקנות מבנים קיימים.

להלן הנקודות המרכזיות שעלו בדיון:

א. נידונה בקשת משרד הפנים להחריג רשויות מקומיות חלשות מתקנות נגישות מבנים קיימים.

הוועדה כולה התנגדה נחרצות להחרגה זו ומתן פטור גורף שכזה. עמותת נגישות ישראל הפנתה את תשומת לב משרד הפנים שניתנה לרשויות בדיוק לשם כך ארכה מיוחדת לביצוע התאמות הנגישות עד לשנת 2021, ארכה שרשויות ציבוריות אחרות לא קיבלו וכן הוצע כי משרד האוצר יקצה תקציב לשם כך.בעקבות כך נתבקשו נציגי האוצר ומשרד הפנים להיפגש  וזומנו לישיבה שתתקיים ביום ד'- 21/7 לשם אישור התקנות כשאף רשות לא תקבל כל פטור.

ב. אושרו לוחות הזמנים לביצוע התאמות הנגישות בהתאם ובכפוף לאישור הצעת החוק של אילן גילאון על ידי הכנסת (בקריאה שנייה ושלישית) כאשר הוחלט בין היתר כי (תקנות 7,8):

תחילתן של התקנות -  6 חודשים מיום פרסומן.

 

לגבי רשות שאינה ציבורית (עסקים פרטיים) שיש להם עד 4 בניינים נקבע המנגנון הבא:

 

עסק פרטי שיש לו עד 4 בניינים

עסק פרטי שיש לו עד 4 בניינים שהם מקומות ציבוריים לאכסון (כגון: מלון)

בדיקת נגישות

תוך 6 חודשים מיום תחילת התקנות

כלומר שנה מהיום במידה והתקנות מתפרסמות היום

תוך 6 חודשים מיום תחילת התקנות

כלומר שנה מהיום במידה והתקנות מתפרסמות היום

ביצוע התאמות נגישות כשנדרשת הקמת מעלית

3.5 שנים

נספרות מתם 6 חודשים מיום תחילת התקנות

כלומר סה"כ 4.5שנים במידה והתקנות מתפרסמות היום

 לא יאוחר מיום 1/11/2015

ביצוע התאמות נגישות שלא כוללות הקמת מעלית

2 שנים

נספרות מתם 6 חודשים מיום תחילת התקנות

כלומר סה"כ 3שנים במידה והתקנות מתפרסמות היום

3.5 שנים

נספרות מתם 6 חודשים מיום תחילת התקנות

כלומר סה"כ 4.5שנים במידה והתקנות מתפרסמות היום

 

עסקים פרטיים שיש להם 5 בניינים ויותר (כולל מקומות לאכסון) נקבע  כי בדיקת נגישות תיעשה תוך פרק הזמן שפורט בטבלה לעיל כאשר לגבי זמן הביצוע נקבע המנגנון הבא:

אחוז הבניינים הקיימים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות

פרק הזמן בשנים להשלמת הביצוע

30%

3 שנים

נספרות מיום תחילת התקנות כלומר סה"כ 3.5 שנים במידה והתקנות מתפרסמות היום

100%

לא יאוחר מיום 1/11/2015


ג. כן סוכם כי על מנת להימנע ממצב שבו חייב בנגישות ביצע התאמה או בדיקה לפי הוראות התקן הישראלי שאליו מפנות התקנות ולאחר מכן ישתנה התקן, נקבע כי תוצאות הבדיקה וההתאמה יהיו בהתאם לנוסח התקנות והתקן שאליו הן מפנות החלים במועד הבדיקה או ביצוע ההתאמה (תקנה 2) .
ד. אושרו עוד תיקונים של סעיפים רבים כאשר בין היתר נקבע לגבי מקווה (תקנה 34) שתי דרגות של נגישות: אחת שכוללת נגישות עד לבור הטבילה ושנייה שכוללת נגישות עד לתוך המים (באמצעות מתקן הרמה).

לגבי מקווה נגיש עד לבור הטבילה נקבע כי יהיה קיים מקווה אחד כזה לפחות ביישוב שיש בו 50,000 תושבים יהודים לפחות או יישוב שהורה עליו שר הדתות כאשר ביישובים שיש בהם יותר מ- 100,000 תושבים יהודים יהיה מקווה נגיש על כל 100,00 תושבים יהודים. כך, למשל, ביישוב עם 200,000 תושבים יהיו שני מקוואות נגישים.

לגבי מקווה נגיש עד למים נקבע כי יימצא מקווה אחד כזה  עבור 100,000 תושבים הראשונים  כאשר עבור 300,000 התושבים הראשונים יימצאו שני מקוואות ועבור 500,000 ימצאו שלושה מקוואות כאלו. כאשר שר הדתות יורה תוך שנה מיום תחילת התקנות מי הם המקוואות שבהם תהיה דרגת נגישות זו. בכל מקרה לפי דרישת אישה שתפנה לשר הדתות באמצעות רשות המקומית ניתן יהיה לאפשר מתקן ההרמה.

מובהר בזאת כי אלו הם עיקרי הדברים שנידונו בוועדה. נוסח מלא ומפורט של פרוטוקול הישיבה כמו גם הנוסח המוער של התקנות מתפרסם על ידי הנציבות באתר הכנסת – בפורטל ועדת העבודה והרווחה.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד