הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 95), התש"ע–2010
24/06/2010
 
 

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 95), התש"ע–2010
[מס' כ/316; "דברי הכנסת", חוב' כ"ג, עמ' ; נספחות.]

(קריאה שנייה וקריאה שלישית)

היו"ר אורי מקלב:

הצעת החוק הבאה היא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 95), התש"ע–2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת דוד אזולאי. בבקשה.

דוד אזולאי (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה):

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 95), התש"ע–2010, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מקורה של הצעת חוק זו בהצעת חוק פרטית שיזמו חברי הכנסת חיים אמסלם, אברהם מיכאלי, נסים זאב, דוד אזולאי ויצחק וקנין.

מטרתה של הצעת החוק היא להקל את דרישות ההליך התכנוני לאנשים עם מוגבלויות, ולאפשר להם ליצור דרך גישה לביתם המתאימה לצורכיהם תוך איזון עם זכויות קנייניות ואחרות של שכנים ובעלי נכסים גובלים.

אנשים עם מוגבלויות המבקשים להנגיש את ביתם וליצור דרך גישה המתאימה לצורכיהם נדרשים כיום למלא את דרישות החוק ככל אדם אחר על מנת לקבל היתר לבנייה.

סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה מטיל חובה על המבקש היתר לשימוש חורג או להקלה להגיש בקשה, לפרסם את הבקשה על חשבונו בעיתון ולהודיע על הבקשה, על חשבונו, לכל הבעלים והמחזיקים בקקרקע או בבניין שלגביהם הוגשה הבקשה ולכל בעלי הנכסים הגובלים ובעלי הנכסים אשר עלולים להיפגע מהבקשה.

על מנת להקל על מצוקתם של אנשים עם מוגבלויות הזקוקים לנגישות, מוצע להסמיך את יושב-ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לפטור בקשה שעניינה יצירת דרך גישה מהוראות סעיף 149, כולן או חלקן, אם המבקש הוא בעל זכות בנכס, והוא או בן-משפחתו המתגורר עמו הוא אדם בעל מוגבלות.

לשם ייעול ההליך מוצע לקבוע כי החלטת יושב-ראש הוועדה המחוזית תינתן בתוך 60 ימים מיום שהתבקש לכך. עוד מוצע לקבוע כי מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים יפרסם הנחיות בדבר אופן הגשת הבקשה והמועד לקבלת החלטה ולמסירת הודעה למגיש הבקשה, וזאת כדי להבטיח מתן החלטה בתוך התקופה שנקבעה.

כדי לאזן בין הרצון להקל על אנשים בעלי מוגבלויות לבין זכויות קניינות ואחרות של בעלי זכויות בנכסים אחרים, מוצע לסייג את הפטור האמור במקרים שבהם התאמת הנגישות תמנע מאדם אחר שימוש סביר בקרקע או בבניין, תפגע באופיו המיוחד של המקום או תגרום לשינוי מהותי בבניין.

להצעת חוק זו הוגשו הסתייגויות. אני מבקש שהכנסת תדחה את ההסתייגויות ותאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

היו"ר אורי מקלב:

אדוני יושב-ראש ועדת הפנים, אתה יודע שדברי ההסבר קצת מטעים: וזאת ללא צורך בהסכמת השכנים בבתים הסמוכים – לאור זאת שהייתי שותף ואני זוכר ששמנו באמת דגש מיוחד שלא תהיה פגיעה. לא תהיה הסכמה, אבל ודאי שלנגד עיניה של הוועדה ולעיני מהנדס העיר חייבת לבוא חס וחלילה כל פגיעה שעלולה להיות לשכן מכוח נגישות הבית.

דוד אזולאי (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה):

נתנו 60 יום לוועדה המחוזית למסור את כל הנתונים כדי למנוע נזק לשכנים, שהם לא יינזקו כתוצאה מפתרון בעיה לאדם שיש לו קשיי נגישות.

היו"ר אורי מקלב:

מצביעים על הצעת החוק בקריאה שנייה, כפי הצעת הוועדה, מי שבעד ומי שנגד ומי שנמנע.

הצבעה מס' 5: בעד סעיף 1 – 9, נגד – אין, נמנעים – אין, סעיף 1 נתקבל.

היו"ר אורי מקלב:

בעד – 9, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, אנחנו נעבור להצבעה לקראת קריאה שלישית, ואנחנו נקבע שהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 95), התש"ע–2010, עברה בקריאה שנייה.

הצבעה מס' 6: בעד החוק – 9, נגד – אין, נמנעים – אין, חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 95), התש"ע–2010, נתקבל.

היו"ר אורי מקלב:

בעד – 9, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 95), התש"ע–2010 עברה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, והיא תעבור לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה לכל היוזמים ותודה רבה ליושב-ראש הוועדה.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד