תשובה מקדמית בבג"צ תקנות הנגישות
1/10/2008
 
 

עמותת נגישות ישראל הגישה בג"צ נגד משרדי הממשלה במחאה על הסחבת בקידום תקנות הנגישות.
עברו מעל שנתיים מאז עבר פרק הנגישות בחוק שוויון, והתקנות עדיין לא נחתמו. לאחר שמוצו כל הדרכים האחרות, העמותה הגישה בג"צ בנושא.

בדיון הקודם, כבוד השופט א' א' לוי החליט לתת למשרדי הממשלה 30 ימים לתשובה מקדמית.

ב-21.9.08 הלשכה המשפטית של הכנסת, בשם ועדות הכנסת, השיבה כי העיכוב אינו תלוי בה, ונובע מכך שרוב התקנות עדיין לא הוגשו לאישורן ע"י השרים, והמעט שכן הוגשו נמצאות כרגע בדיון בוועדות השונות.

לקריאת תשובת ועדות הכנסת

לקריאת תשובת המדינה 

ב-17.9.08 פרקליטות המדינה, בשם משרדי הממשלה, מודה שעבודת משרדי הממשלה השונים להכנת התקנות, לרבות קיום ומילוי הליכי ההתייעצות המפורטים שנקבעו בחוק, לא הושלמה עד למועד שנקבע בחוק, ומפרטת את סטטוס התקנות לפי חלוקה למשרדים השונים (ההדגשות לא מופיעות במקור):

"(א) תקנות באחריות משרד הפנים:

 • תקנות שר הפנים לפי סעיף 158ז1(ד)(1)(א) לחוק התכנון והבניה (כפי שתוקן במסגרת תיקון מס' 2 לחוק השוויון) בעניין נגישות למקום ציבורי חדש שהוא בניין לפי חוק תכנון והבניה, תקנות לפי סעיף 158ו1(ח) בעניין נגישות מקומות עבודה וכן תקנות לפי סעיף 158ו2 בעניין נגישות לשטח משותף בבניין מגורים חדש: תקנות אלה מותקנות בהתייעצות עם המועצה הארצית, ארגונים לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות. תהליך ההתייעצות כלל גם התייעצות עם גורמים שונים כגון עמותת האדריכלים וכו'.
  גיבוש נוסח התקנות הושלם, והן נשלחו לוועדת הכנסת ביום 07.08.2008 (ביום 15.09.2008 קיימה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ישיבה ראשונה בנושא התקנות). יוער, כי בימים אלה התקבלו הערות משרד הבריאות בנושא בנייני בריאות חדשים, ועל כך יערך תיאום נוסף במקביל לדיוני הועדה בתקנות.
 • תקנות לפי סעיף 158ו'(ז) לחוק התכנון והבניה בעניין נגישות מוסדות חינוך חדשים:  הוכן נוסח תקנות. נדרשת התייעצות עם המועצה הארצית, ארגונים לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות והנציב. מרבית ההתייעצויות קוימו, והתקנות נדונו במועצה הארצית ביום 16.09.2008 אשר המליצה בפני שר הפנים על התקנתן. לאחר מכן התקנות יועברו לאישור הנוסח במחלקה לחקיקת משנה במשרד המשפטים, ולאחר מכן לקבלת אישור שר האוצר. עם השלמת תהליך זה ניתן יהיה להעבירן לאישור ועדת הכנסת. הערכת משרד הפנים היא כי ניתן יהיה להשלים  את ההליכים האמורים ולהעביר התקנות לאישור ועדת הכנסת במהלך חודש דצמבר שנה זו.
 • תקנות לפי סעיף 19לט(ד) לחוק השוויון, בעניין התאמת נגישות דרכים: הוכן נוסח תקנות. נדרשת התייעצות עם שר התחבורה, ארגונים לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות והנציב. מרבית ההתייעצויות קוימו, והתקנות יעלו לדיון במועצה הארצית ביום 07.10.2008 בכפוף לתוצאות הדיון, יועברו לאחר מכן התקנות למחלקה לחקיקת משנה במשרד המשפטים, ולאחר מהן לאישור ועדת הכנסת. הערכת משרד הפנים היא כי ניתן יהיה להשלים את ההליכים האמורים ולהעביר התקנות לאישור ועדת הכנסת במהלך חודש דצמבר שנה זו.
 • נוהל בקשת היתר להתאמת נגישות (סעיף 157 לחוק התכנון והבניה) - לאחר השלמת הליך התקנת התקנות העוסקות בהתאמות הנגישות הנדרשות בבניינים קיימים לסוגיהם לרבות מוסדות חינוך (תקנות אלה מוטלות על משרדים שונים כמפורט בסעיפים קטנים (ג)-(ו) להלן), ניתן יהיה להשלים את הליכי התקנות הנ"ל ותיקונים נוספים הנוגעים להליכי הרישוי בעת ביצוע התאמות בבניין קיים.

(ב) תקנות באחריות משרד התקשורת:

 • תקנות לפי סעיף 19יב(ד)(2) לחוק השוויון בעניין נגישות לשירותי בזק ומתקני בזק - נוסח ראשון של התקנות, לאחר קיום ההתייעצויות הקבועות בחוק, הוגש לועדת הכנסת ביום 06.02.2008 התקיים דיון בוועדת המשנה של ועדת העבודה והרווחה ובעקבות הערות שהועלו, הועבר ביום 11.09.2008 נוסח מתוקן לאישור ועדת הכנסת.

(ג) תקנות באחריות משרד המשפטים:

 • תקנות לפי סעיף 19ט' וסעיף 19יז לעניין נגישות לאתר (נגישות לשטחים פתוחים, שאינם באחריות רשות מקומית) – התקנות הוגשו לוועדת הכנסת ואושרו על ידה.
 • תקנות לפי סעיף 19יב לחוק לעניין נגישות לשירות - גובש נוסח תקנות באישור שר המשפטים ושר האוצר. התקנות הוגשו לאישור ועדת הכנסת ביוני 2008, והן ממתינות לדיון בוועדה.
 • תקנות לפי סעיף 19ט לחוק השוויון בעניין נגישות לבניין ציבורי קיים: הוכן נוסח תקנות זה מכבר, לאחר התייעצות עם ארגונים העוסקים בקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות ועם הנציב. בהתאם לסעיף 19ט(ח) לחוק, תקנות לפי הסעיף האמור החלות על רשות מקומית, ייקבעו בהסכמת שר הפנים. שר הפנים התנגד לאישור התקנות, בשל העלות הכבדה מאוד שתוטל על הרשויות המקומיות. על רקע האמור, חל עיכוב בקידום אישור התקנות. בנושא זה התקיימו דיונים שונים, לרבות בפני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי). לאחרונה הודיע שר הפנים כי יוכל ליתן הסכמתו לתקנות ככל שהחלתן תעשה בהדרגה, כך שבשלב ראשון הן יחולו על 79 רשויות מקומיות שינקבו בתוספת לתקנות, והחלתן על רשויות נוספות תבחן בהמשך.
  נוסח התקנות, לאחר קבלת הסכמת שר הפנים כאמור לעיל, הועבר לוועדת הכנסת.
 • תקנות לפי סעיף 19ט לחוק השוויון, שעניינן נגישות למקום ציבורי קיים שאיננו בניין - בדומה לאמור לעיל, גם נוסח תקנות כאמור הוכן זה מכבר, אושר על ידי שר האוצר והועבר לשר הפנים, אשר סירב לאשרו נוכח האמור לעיל ונוכח סוגיות נוספות הנוגעות לתקנות גופן, בימים אלה, בעקבות הסכמת שר הפנים כמוסבר לעיל, מתקיימים דיונים בין משרד הפנים לנציבות בנושא תקנות אלה, לצורך יישוב הסוגיות הנוספות שנותרו במחלוקת וגיבוש נוסח מוסכם.
 • למען שלמות התמונה יצוין כי קיימות תקנות נוספות שיש להתקין, מכוח סעיף 191לה(ו)(3) לחוק, אשר אינן עוסקות בנגישות (תקנות לעניין הקמת ועדת תלונות לנושאי ביטוח). הוכנה טיוטת תקנות שאמור לעלות לדיון בקרוב אצל מנכ"ל משרד המשפטים.

(ג) תקנות באחריות משרד החינוך:

 • תקנות לפי סעיף 19לג1 לחוק השוויון שעניינן הוראות בדבר התאמות נגישות במוסדות חינוך קיימים (פיר מעלית בבנין מרכזי ותאי שירותים נגישים) – גובש נוסח תקנות, לאחר קיום התייעצות עם המרכז לשלטון מקומי, ארגונים העוסקים בקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות והנציבות. יצוין לצורך הכנת התקנות, ערך משרד החינוך סקר בדבר מצב הנגישות בכל מוסדות החינוך בארץ, אשר הקיף כ-7000 מבנים. כמו כן נשכרו שירותיו של איש מקצוע, מהנדס מורשה נגישות, הבקיא בנושא של בניית מוסדות חינוך והתקן הדרוש למבנה חינוך, כיועץ חיצוני אשר סייע למשרד בגיבוש נוסח התקנות. בנושא התקנות התקיימו דיונים והתייעצויות רבות, הן בתוך משרד החינוך עצמו, והן עם גורמים חיצוניים. בכוונת משרד החינוך להעביר התקנות לאישור ועדת הכנסת מיד לאחר פגרת הכנסת. יצוין כי בשלב זה קיימת מחלוקת בין הנציבות לבין משרד החינוך באשר לתקנות אלה.
 • תקנות לפי סעיף 19לד לחוק השוויון שעניינן נגישות פרטנית להורה ולתלמיד - הוכן נוסח תקנות, וקוימו ההתייעצויות הקבועות בחוק. בין משרד החינוך לבין הנציב, התגלו מחלוקות משפטיות בנושא התקנות האמורות. נושא זה אמור להידון בפני המשנה ליועץ המשפט לממשלה (חקיקה), לצורך הכרעה במחלוקת. ישיבה בנושא נקבעה לזמן הקרוב, ובהמשך להחלטות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, יימשך הטיפול בגיבוש התקנות לצורך העברתן לאישור ועדת הכנסת.
 • תקנות לפי סעיף 19 כ"ט לחוק השוויון בעניין נגישות למוסדות חינוך על-יסודיים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה הניתנים במוסדות אלה - הטיפול בתקנות אלה מרוכז על ידי המועצה להשכלה גבוהה. המועצה להשכלה גבוהה גיבשה נוסח תקנות בעקבות הגשת המלצות בנושא זה על ידי ועדת משנה מטעם הות"ת שמונתה לצורך כך. התקבלו הערות מהגורמים השונים איתם קיימה חובת התייעצות (ארגונים העוסקים בקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות והנציב). לאור הערות הארגונים האמורים, נדרשים תיקונים רבים בנוסח התקנות. במהלך החודשיים הקרובים, יועברו התקנות המתוקנות למשרד המשפטים ולמשרד, ולאחר מכן יועברו התקנות לאישור ועדת הכנסת.

(ד) תקנות באחריות משרד הבריאות:

 • תקנות לפי סעיף 19יז לחוק שעניינן נגישות לשירותי בריאות ומקום שבו ניתן שירות בריאות - הוכנה והופצה טיוטת תקנות,והתקבלו הערות רבות לגביה במסגרת הליך ההתייעצות הכולל את הארגונים לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות, הנציב, ספקי שירותי בריאות גדולים וארגונים המייצגים בעלי מקצועות רפואה. בימים אלה משלים משרד הבריאות, לאחר בחינת ההערות שהתקבלו, גיבוש נוסח מתוקן של התקנות. במהלך חודש ספטמבר יועבר הנוסח המתוקן של התקנות למשרד האוצר ולמשרד המשפטים, ולאחר קבלת אישוריהם יועברו התקנות לאישור ועדת הכנסת.

(ה) תקנות באחריות משרד התמ"ת:

 • תקנות לעניין תחומי עיסוק מורשי נגישות- הותקנו שתי תקנות : (1) תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות), תשס"ז-2007 אשר הותקנו מכוח סעיף 19מא1 ופורסמו ביום 11.2.07. (2) תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), תשס"ז-2007 אשר הותקנו מכוח סעיף 19מא ופורסמו ביום 11.2.07.
 • תקנות לפי סעיף 19כט לעניין נגישות למוסד על תיכוני להשכלה לעניין נגישות לקורסי הכשרה מקצועית במקצועות הנלמדים בהתאם לתכנית לימודים מאושרת של המשרד וכן את דרכי ההיבחנות במקצועות אלו: הוכנה טיוטה ראשונית של התקנות, לאחר שנערכה פנייה למשרדי הממשלה השונים המעורבים במגוון הרב של הכשרות מקצועיות הניתנות במוסדות לימוד על-תיכוניים. בכוונת משרד התמ"ת להשלים גיבוש טיוטת התקנות ולהעבירה להערות כלל הגורמים עמם יש חובת התייעצות על פי חוק, עד סוף חודש נובמבר שנה זו. בהמשך, ולאחר בחינת ההערות שיועברו, יפעל המשרד לגיבוש נוסח סופי של התקנות ולהעברתו לאישור שר האוצר ולאחר מכן לאישור ועדת הכנסת. יצוין כי מדובר בתקנות מורכבות, נוכח העבודה כי הן אמורות להקיף מגוון רחב של סוגי מוסדות לימוד על יסודיים (ומגוון רחב של מקצועות וכוללות הן נגישות למוסדות החינוך עצמן, והן נגישות של בעלי מוגבלויות שונות ורבות לשירותי ההשכלה הניתנים בהם, לרבות התקנת אמצעי עזר ושירותי עזר. ממשרד התמ"ת נמסר, כי בכוונתו לרכז מאמץ על מנת לקדם מהר ככל הניתן את הכנת התקנות האמורות.

(ו) תקנות באחריות משרד הביטחון:

 • תקנות לפי סעיף 19מ(ג) שעניינן נגישות לשירותי שעת חירום, ותקנות לעניין נגישות למקלטים: גובשה טיוטת תקנות בעניין נגישות למקלטים, המצויה בשלבי דיון בעקבות הערות הנציבות. כמו כן גובש נוסח תקנות בנושא נגישות לשירותי חירום שבאחריותו הישירה של משרד הביטחון, לרבות קיום היוועצות עם הגורמים איתם חלה חובת התייעצות לפי החוק (טרם התקבל אישור שר האוצר). טרם גובשה טיוטת תקנות באשר לשירותי חירום המצויים בתחומי אחריות של משרדי ממשלה אחרים, ובנושא זה יפעל משרד הביטחון לתיאום מול משרדים אחרים. ממשרד הביטחון נמסרו כי להערכתו ניתן יהיה להשלים התקנות ולהגישן לאישור ועדת הכנסת בתחילת 2009.

(ז) תקנות באחריות משרד התחבורה:

 • תקנות מכוח סעיף 19יב(ה)(1) לחוק השוויון שעניינן הסדרת נגישות של השכרת כלי רכב פרטיים ואוטובוסים - הוכן נוסח תקנות, והושלמו ההתייעצויות הקבועות בחוק. לאחר קבלת האישור הסופי לנוסח התקנות מהמחלקה לחקיקת משנה במשרד המשפטים, יועברו התקנות לאישור ועדת הכנסת. הערכת משרד התחבורה היא כי ניתן יהיה להשלים את ההליכים האמורים ולהעביר התקנות ועדת הכנסת במהלך חודש נובמבר שנה זו.
 • תקנות מכוח סעיף 19(ג)(1) לחוק השוויון לעניין הנחה מאגרת הרישיון להפעלת מונית נגישה ולביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות חושית באוטובוסים בין-עירוניים - הוכנה טיוטת תקנות, המצויה בדיונים מול משרד האוצר, שהסכמתו לתקנות דרושה לפי החוק. משרד התחבורה מעריך כי ניתן יהיה להשלים התקנות ולהעבירן לאישור ועדת הכנסת עד לסוף דצמבר שנה זו.


לתשובת עמותת נגישות ישראל לטיעוני ועדות הכנסת והמדינה

  תשובת משרדי הממשלה
  תשובת ועדות הכנסת
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד