כמה והיכן לסמן חניות נכים
8/05/2009
 
 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט – 2009

===============================================

חלק ח'1: התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי חדש

הערה כאן מוצג רק החלק הדן בחניות נכים בתקנות אלה

סימן ז':  מקומות חניה

הקצאת מקומות חניה נגישים

 

8.110

(א)

במקום חניה של בניין ציבורי, בחניון ציבורי ובמקום חניה במקומות עבודה, יוקצו מקומות חניה נגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה כאמור בפרט משנה (ה) (בסימן זה – הטבלה).

 

 

 

(ב)

נקבעו בתכנית מקומות חניה במספר פחות מן האמור בתקנות החניה, יחושב מספר מקומות החניה הנגישים, על פי מקומות החניה הנדרשים בתקנות החניה.

 

 

(ג)

נקבעו בתכנית מקומות חניה במספר גדול מהנדרש בתקנות החניה, יחושב מספר מקומות החניה הנגישים מסך כל המקומות המתוכננים, לפי האמור בטור א' בטבלה.

 

 

(ד)

חניה נגישה תהיה לפי ת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן בחניות נגישות, למעט ההוראות לעניין מספר מקומות החניה.

 

 

(ה)   מספר מקומות החניה הנדרשים:   

                          טור א'                                               טור ב'

מספר מזערי של מקומות חניה נגישים

מספר מקומות חניה הנדרשים על פי התוספת לתקנות החניה

לרכב גבוה

לרכב רגיל

סה"כ

1

--

1

10-4

1

1

2

25-11

1

2

3

26 – 50

1

2

3

51 – 75

2

2

4

76 – 100

2

3

5

101 – 150

2

4

6

151 – 200

3

4

7

201 – 300

3

5

8

301 – 400

3

6

9

401  -500

 

מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה לכל 6 או חלק מ-6 מקומות חניה נגישים נוספים

9 + 2% מכלל מקומות החניה מעל 500

1000-501

19  + 1% מכלל מקומות החניה מעל 1000

יותר מ-1000

 

מיקום מקומות חניה נגישים בחניון ציבורי

 

8.111

בחניון ציבורי ימוקמו מקומות החניה הנגישים קרוב, ככל האפשר, לכניסה נגישה לבניין או למעלית  או ליציאה אל המקומות הציבוריים שהחניון משרת,  לפי העניין.

חניה בבניין עם מספר כניסות

8.112

בבניין עם מספר כניסות נגישות, שליד כל אחת מהן מתוכננים מקומות חניה, ימוקמו מקומות חניה נגישים קרוב,  ככל האפשר, לכל כניסה נגישה.

גישה חופשית למקום חניה נגיש

 

8.113

במקום חניה נגיש הצמוד למדרכה, שביל או רחבה, לא יותקן כל מתקן העלול להפריע לשימוש בחניה הנגישה או לחסום דרך גישה אל החניה הנגישה וממנה, לרבות ביציאה ובכניסה לרכב עם מתקן הרמה.

מקומות חניה נגישים בבניין המיועד  לאכסון

8.114

על אף האמור בתקנות החניה, בבניין ציבורי חדש הנועד לשמש לאכסון שלא למגורי קבע, לא יפחת מספרם של מקומות החניה הנגישים ממספר יחידות האכסון המיוחדות כמשמעותן בסימן י"א, ולא פחות ממקום חניה נגיש אחד.

מקומות חניה נגישים בבניין המיועד לשמש מקום להתקהלות

 

8.115

על אף האמור בתקנות החניה, בבניין ציבורי חדש הנועד לשמש מקום להתקהלות שמותקנים בו מקומות ישיבה מקובעים, לא יפחת מספרם של מקומות החניה הנגישים ממספר מקומות הישיבה המיוחדים כמשמעותם בסימן י"ג.

חניה עם מיסעה משופעת

8.116

 

בחניון ציבורי שמקומות החניה בו ערוכים על מיסעה משופעת, יחולו הוראות אלה:

 

 

 

(1)

מקומות החניה הנגישים יהיו בחלקי החניון האופקיים, ובתנאי שהמרחק אל המעלית או הכניסה הנגישה לא יעלה על 60 מטרים;

 

 

 

(2)

לא קיימים מקומות חניה אופקיים במרחק כאמור בפסקה (1), יהיו מקומות החניה הנגישים בשיפוע שלא יעלה על 5 אחוזים בכל כיוון.

הקמת מקומות חניה נגישים שלא בתחום המגרש

8.117

הוועדה המקומית, בהתייעצות עם מורשה לנגישות מבנים, רשאית, מטעמים של תכנון או הנדסה, להתיר הקמת מקומות חניה נגישים הנדרשים לפי סימן זה שלא בתחום המגרש, ובלבד שהמקום החלופי מספק נגישות טובה יותר ומקום החניה נמצא במרחק שאינו עולה על 60 מטרים מכניסה נגישה.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד