סוף סוף: שר הבריאות הגיש את טיוטת תקנות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם - פתוחה להערות הציבור

2/03/2022
 
 
אדם בכיסא גלגלים במסדרון מרכז רפואי

טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), (תיקון) התשפ"ב-2022

הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד 22.03.2022

הסבר

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן החוק) הטיל בסעיף 19יז על שר הבריאות לקבוע בתקנות את התאמות הנגישות כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות לשירות בריאות למקומות ציבוריים קיימים שבהם הם ניתנים.

שר הבריאות הגיש לראשונה לכנסת ב- 2012 טיוטת תקנות, שכוללת הצעות להסדרים מקיפים להנגשת שירותי הבריאות ואת המקומות הקיימים שבהם הם ניתנים. ב- 2016 נסתיימה התקנתן של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ו-2016, שמסדירות שני חלקים מתוך הנדרש הנגישות למקומות קיימים שהם בתי חולים קיימים ומרפאות גדולות קיימות.

הצעת תקנות זו היא השלמת חלק נוסף ביישום חובתו של שר הבריאות לפי חוק שוויון, ומטרתה להסדיר את הנגישות למרפאות עצמאיות קיימות שמספקות שירותי בריאות כלשהם בישראל, ובכלל זה למבוטחי קופות החולים ולמגזר הפרטי. הצעת התקנות קובעת את סידורי הנגישות הנדרשים ממרפאה עצמאית קיימת; במקרים בהם מרפאה עצמאית מספקת שירות לקופות חולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994ההצעה קובעת מנגנונים כדי לאפשר במקרים מתאימים לקופות החולים להבטיח את זמינות שירות הבריאות לכלל מבוטחיהן, בד בבד עם הבטחת נגישות לאנשים עם מוגבלות לשירותים אלה.

ההצעה מתייחסת גם לנגישות של ספקים אחרים, שמספקים שירות בריאות פרטי, שאינו לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי כאשר המפורט מהווה הסטנדרט הנדרש שבניגוד לחייב נגישות, המספק שירותים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חייב נגישות שכזה יוכל לטעון לנטל כבד מידי כאמור בסעיף 19יג(א)(2) לחוק.

לדף טיוטת התקנות בו תוכלו גם להוסיף את הערותיכם - לחצו כאן 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד