טיוטת תיקון בתקנות רישוי עסקים בנושא נגישות בית העסק

24/09/2020
 
 
רישוי עסקים

טיוטת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשפ"א-2020

סעיף 8ב לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן החוק) קובע הוראות שעניינן הבטחת נגישות לאנשים עם מוגבלות בעסקים טעוני רישיון לפי חוק זה שהם "מקום ציבורי" או "שירות ציבורי", כהגדרתם בסעיף האמור.

עד לתיקון האחרון של החוק במסגרת תיקון מס' 34, הורה סעיף 8ב לחוק, כי רשות הרישוי אחראית לוודא את קיומן של הוראות הנגישות, וזאת על יסוד חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (להלן מתו"ס); שני המורשים נדרשו, בהתאם להגדרות הרלוונטיות כנוסחן ערב התיקון, להיות עובדים של רשות הרישוי או שרשות הרישוי התקשרה עמם לעניין זה.

 

במסגרת תיקון מס' 34 לחוק תוקן בין היתר סעיף 8ב, כך שהחובה להמציא חוות דעת מאת מורשי הנגישות האמורים באשר לקיום הוראות הנגישות בעסק תוטל על מבקש הרישיון.

 

לצד זאת נקבע, בסעיף 8ב(ג)(2), כי המבקש יהיה רשאי לבקש מרשות הרישוי שבדיקת קיומן של הוראות הנגישות תיעשה על סמך חוות דעת של מורשה לנגישות השירות ומורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, שהם עובדים של רשות הרישוי או שרשות הרישוי התקשרה עמם לעניין זה. עוד נקבע, "ביקש המבקש כאמור, תבדוק רשות הרישוי את קיומן של הוראות הנגישות על סמך חוות דעת של מורשים מטעמה כאמור, בתוך תקופה שיקבע שר הפנים, והמבקש ישלם לרשות הרישוי אגרה בעד ביצוע הבדיקה בשיעור שיקבע שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

 

התיקון המוצע


מתוקף הסמכות האמורה הנתונה לשר הפנים לפי סעיף 8
ב(ג)(2) לחוק, כמו גם סעיפים 38 ו-39 לחוק, מוצע בתקנות אלה לתקן את תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 לשם קביעת הוראות שעניינן המועדים לביצוע בדיקה על ידי מורשים עובדי רשות הרישוי או מטעמה כמו גם סכום האגרה אשר תשולם בעד כך.

 

יודגש, כי האגרה המוצעת בתקנות אלו תאפשר חלופה נוספת לבחירת בעל העסק והיא קבלת השירות מאת מורשה נגישות של הרשות המקומית תמורת תשלום אגרה, כאשר בהיעדר תקנות, אין בידי בעל עסק כל אפשרות אחרת זולת התקשרות פרטית מטעמו עם מורשה נגישות לשם הגשת חוות דעת לרשות המקומית.

 

התייחסות "נגישות ישראל" 


עמותת נגישות ישראל מברכת על המהלך, אך יחד עם זאת מבקשת מהרשויות המקומיות לשים לב כי הניסיון שלנו מלמד על סמך תלונות שהתקבלו אצלנו שיש מיעוט של מורשי נגישות המעגלים פינות בתהליכי ההנגשה והאישורים הנדרשים, מה שגורם לליקויי נגישות.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד