פורסם צו המאריך את מועד חובת ההנגשה של מוסדות להשכלה גבוהה

7/02/2019
 
 
שופט ופטיש שופטים

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2019 תוקן חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 כך ששר החינוך, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי להאריך בצו את מועדי ההנגשה למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, עד ליום 1.11.2021

הצו פורסם ביום 4.2.19 ובו פירוט של כל הבניינים הקיימים של אותה רשות ציבורית שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות, לרבות בניינים שחובת הנגישות לגביהם הושלמה במלואה.

הפירוט כולל את שם הבניין, כתובתו (למעט אם גילוי הכתובת אסור על פי כל דין), דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו, והמועד לביצוען.

כמו כן כולל הצו פירוט של התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובה.

צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד התחולה של חובת הנגישות למוסדות על-תיכוניים) התשעט-2019  >>

 

 

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד