הצעת תיקון חוק חניה לנכים

6/09/2016
 
 
שלט חנייה של רכב נכה ספציפי

מטרת הצעת החוק שיוזם משרד התחבורה (מפורטת בהמשך הכתבה), הינה להגן על מקומות חנייה שהוקצו לרכבי נכים מסוימים, מפני שימוש ע"י כלל ציבור הנכים


 

עמדת עמותת נגישות ישראל

העמותה תומכת בהצעת החוק, אך מבקשת להפריד בין חניות לרכב נכה מסוים ליד הבית, לבין חניות לרכב נכה מסוים במקום עבודתו.
במקרה השני יש לציין את שעות העבודה וביתר השעות לאפשר להחנות.

העמותה ממליצה לנצל הזדמנות זאת ולעשות סדר ושוויון בכל הרשויות, בכל הקשור לסימון חניות נכים לרכב מסוים ליד הבית.
יש להגדיר:

1. את הזכאות לבקשה מבחינת סוג תו חניה וחומרת המוגבלות

2. את הבדיקות שיש לעשות על מנת לוודא, שאכן לזכאי אין אפשרות חניה בביתו (פרטי או משותף)

 

תזכיר החוק 

 

א. שם החוק המוצע

חוק חניה לנכים (מס' 6) (חניה במקום שיועד לרכב נכה מסוים), התשע"ו-2016

 

ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו

ברשויות מקומיות רבות מוסדרת בחוקי עזר ובנהלים הקצאת מקומות חניה לכלי רכב הנושאים תג נכה, המסומנים כמיועדים לרכב מסוים שמספרו צוין בתמרור. לרוב מדובר על מקומות חניה בצמוד לביתם, אם אין להם מקום חניה פרטי.

סעיף 2 לחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993 קובע כי נכה רשאי לחנות את רכבו הנושא תג נכה, במקום שאין החניה מותרת בו, בהתקיים תנאים מסוימים, כגון הימנעות מהפרעה לתנועה. קביעה כללית זו מסויגת בסעיף 3 לחוק, שבו נקבעו מספר איסורי חניה שההרשאה הכללית בסעיף 2 לא חלה עליהם, כך שגם לרכב הנושא תג נכה, אסור לחנות בניגוד להם. איסורי החניה החלים לפי סעיף 3 האמור על רכב הנושא תג נכה, אינם כוללים איסור חניה במקום חניה שיועד בתמרור לרכב מסוים, ולפיכך כל רכב הנושא תג נכה רשאי לחנות במקום חניה שיועד לרכב נכה מסוים.

מצב חוקי זה גורם לכך שמקומות שהוקצו לנכים מסוימים משמשים באופן חוקי את כלל ציבור הנכים, ומרוקן מתוכן את הקצאת מקומות חניה לרכב נכה ספציפי. מטרת החוק המוצע היא למנוע זאת.

ג. עיקרי החוק המוצע:

עיקר 1:מוצע לקבוע כי הזכות העומדת לרכב הנושא תג נכה לחנות במקומות שבהם אסורה החניה, לא תחול על מקום חניה שסומן בתמרור הקובע אותו כמקום חנייה לרכב נכה, ושיועד לרכב מסוים שמספר הרישוי שלו ננקב בתמרור הצמוד אליו.
(סעיף 1 לחוק המוצע).

ד. השפעת החוק המוצע על הדין הקיים

יתוקן סעיף 3 לחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993.

ה. השפעת החוק מוצע על תקציב המדינה

אין לחוק המוצע השפעה תקציבית

ו. השפעת החוק המוצע בהיבט המינהלי

אין לחוק המוצע השפעה בהיבט המנהלי

ז. להלן נוסח החוק המוצע: 

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 6) (חניה במקום שיועד לרכב נכה מסוים), התשע"ו-2016

1. תיקון סעיף 3 - בסעיף 3 לחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993, בסופו יבוא: "(8) במקום חניה מוסדר לנכים, שיועד לרכב מסוים, שפרטיו צוינו בתמרור".

2. תחילה - תחילתו של חוק זה, 30 ימים מיום פרסומו.

 

 

דברי הסבר


לסעיף 1 -

ברשויות מקומיות רבות מוסדרת בחוקי עזר ובנהלים הקצאת מקומות חניה לכלי רכב הנושאים תג נכה, המסומנים כמיועדים לרכב מסוים שמספרו נקוב בתמרור. לרוב מדובר על מקומות חניה בצמוד לביתם של הנכים, אם אין להם מקום חניה פרטי.

כאשר חונה במקום חניה כזה רכב שאיננו נושא תג נכה, מדובר בעבירה על תקנה 72(א)(16) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, שנקבעה כעבירה מסוג ברירת משפט בצו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002 וחל עליה קנס בשיעור 1000 ₪. לעומת זאת, כאשר חונה במקום רכב הנושא תג נכה, שאיננו הרכב לו יועד אותו מקום חניה, מדובר בחניה מותרת לפי סעיף 2 לחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993, שכן לפי הוראה זו מותר לרכב הנושא תג נכה לחנות במקום שבו החניה אסורה (בכפוף לתנאים אחדים שאינם רלוונטיים כשהחניה היא במקום המיועד לחניה). עם זאת, הפגיעה בנכה שלרכבו הוקצה אותו מקום חניה היא זהה, בין אם מי שחנה במקומו הוא נכה אחר או מי שאיננו נכה.

סעיף 3 לחוק חניה לנכים קובע מספר איסורי חניה שהזכות העומדת לרכב הנושא תג נכה לחנות במקומות שבהם אסורה החניה, לא חלה עליהם. מוצע לתקן את סעיף 3 לחוק האמור ולקבוע בו כי הזכות העומדת לרכב הנושא תג נכה לחנות במקומות שבהם אסורה החניה, לא תחול על מקום שסומן בתמרור 437 ("חניה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג"), ושיועד לרכב מסוים שמספר הרישוי שלו מצוין בתמרור הצמוד אליו.

לסעיף 2 -

מאחר ומהותו של התיקון הוא יצירת איסור חדש, מוצע לקבוע כי תחילתו תהיה 30 ימים מיום פרסום החוק.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד