פרוטוקולים של דיונים

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (זמזמים לעיוורים), התשס"ט-2009

19/12/2011

היערכות קופות החולים למתן טיפולים פרה - רפואיים לילדים אוטיסטים

15/12/2011

תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008 - על סדר היום: פרק ה'', סימן ד'' - שירותי בטחון והצלה (ת'' 43-41)

12/12/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), התש"ע 2010

12/12/2011

הצעת חוק הקצאת קרקעות לנכים בנגב (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010 של חה"כ משה (מוץ) מטלון. (פ/2130)

12/12/2011

פניות ציבור בנושא הסעות נכים בוגרים למרכזי יום.

6/12/2011

תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008

1/12/2011

פיקוח על העסקת עובדים זרים בסיעוד

1/12/2011

תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008 - סימן י'' נגישות לתערוכות ולמרכזי מבקרים - תקנות 62א -65א - המשך דיון

23/11/2011

הארכת יום לימודים לילדים עם פיגור שכלי הצעה לדיון מהיר של ח"כ עינת וילף.

23/11/2011

הסכם בדבר גמלת ניידות (תיקון מס'' 24), התשע"א-2010

8/11/2011

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – מלווה מחמת מחלה או מום), התשע"א- 2011

6/11/2011

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (זמזמים לעיוורים), התשס"ט-2009

2/11/2011

זמינות שירותים בקהילה לילדים בעלי צרכים מיוחדים המתגוררים בפריפריה

4/10/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בנין), התשע"א 2011

15/09/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח 2008

15/09/2011

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת מימון צרכים מיוחדים)(תיקון), התשע"א 2011

16/08/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסדות חינוך קיימים), התש"ע 2009

16/08/2011

תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008 - פרק ה'', סימן י'' - נגישות לתערוכות ולמרכזי מבקרים - תקנות 62א - 65א - המשך דיון.

16/08/2011

תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008 - נגישות לתערוכות ולמרכזי מבקרים תקנות 62א- 65א

16/08/2011

פתיחת שנה"ל תשע"ב בחינוך המיוחד – מעקב אחר יישום דו"ח דורנר

11/08/2011

ביטול תווי חנייה לילדים נכים, מתן תווי חנייה לנכים בוגרים, שמוגבלים בניידות

9/08/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בנין), התשע"א-2010

8/08/2011

תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008 - פרק ה'' - סימן י"ב - נגישות לשירות בספריות (תקנה 70)

8/08/2011

תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2008 - על סדר היום: פרק ה'' - סימון י"ג - שירותי הדרכה והכשרה (תקנות 71-73א'') וחוגים (תקנות 86)

8/08/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע"א-2011

8/08/2011

בחינת הטיפול הסעודי בישראל

3/08/2011

פניות ציבור לגבי השירות הניתן בחברות התעופה לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים. ישיבת מעקב לישיבה שהתקיימה ב-8/2/2011.

24/07/2011

בחינת הטיפול הסיעודי בישראל –המוסד לביטוח לאומי (סיעוד)

10/07/2011

הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010

10/07/2011

אוהל חושך-קריאת ספרות בחשכה (מדמה מציאות של עיוורים) - לציון יום הספרות

6/07/2011

הפגיעה הכלכלית המתמשכת בדיירי ההוסטלים

6/07/2011

תעריפי האשפוז הסיעודי

6/07/2011

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 17)(כפל קצבה),התשס"ז-2007 (כ/137)

6/07/2011

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41)(בריאות הנפש), התשס"ז-2007

6/07/2011

סייעות במערכת החינוך המיוחד

12/06/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח-2008

31/03/2011

קריסת ההדרכה השיקומית לעיוורים בישראל

31/03/2011

פניות ציבור לגבי ביטוחי רכב לנכים

29/03/2011

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21) (הארכת רישיון לעובד זר בתחום הסיעוד), התשע"א-2011

28/03/2011

תקציב המשחקים הפראולימפיים

28/03/2011

הכשרת עובדים זרים בסיעוד

27/03/2011

דיווח משרד הבריאות על ההזנחה בהוסטלים לניצולי שואה

27/03/2011

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – העסקת עובד זר התחום הסיעוד), התשע"א-2011

23/03/2011

פניות ציבור בנושא הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי

23/03/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח - 2008

10/03/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית) התש"ע - 2010

10/03/2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע"א-2010

7/03/2011

פניות ציבור לגבי השרות שניתן בחברות התעופה לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים

7/03/2011

הצעה לסדר היום (דיון מהיר): תעריפי האשפוז הסיעודי

28/02/2011
עבור לתוכן העמוד