הצעות חוק

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ז-2007

30/01/2007

הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון – הסדר שלא ייחשב הסדר כובל – אשפוז סיעודי כרוני), התשס"ז-2007

30/01/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור ממס לנכה), התשס"ז-2007

30/01/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור ממס לנכה), התשס"ז-2007

30/01/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העלאת שיעור ההנחה בעד תרופות לאזרחים ותיקים), התשס"ז-2007

30/01/2007

הצעת חוק הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - תפריט ברייל), התשס"ז-2007

30/01/2007

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – עובד זר בתחום הסיעוד), התשס"ז-2007

30/01/2007

הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון – הגנה על חוסים), התשס"ז-2007

30/01/2007

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - ערר), התשס"ז-2007

24/01/2007

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - כפל קיצבה), התשס"ז-2007

24/01/2007

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - שיעור מס אפס על תרופות), התשס"ז-2007

24/01/2007

הרשות לוועדות רפואיות התשס"ז-2007

24/01/2007

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - הודעה מוקדמת על רישום למוסדות חינוך), התשס"ז - 200

24/01/2007

הצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון - פטור ממס לנכה), התשס"ז - 2007

24/01/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קבלת מענק במקרה פטירה), התשס"ז-2007

23/01/2007

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - ועדה רפואית), התשס"ז-2007

16/01/2007

חוק הסדרים במשק המדינה - תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007

10/01/2007

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – חניה לנכים במקום ציבורי), התשס"ז-2007

9/01/2007

חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, התשס"ז-2007

9/01/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ייצוג הולם בקרב עובדי העיריה), התשס"ז-2007

9/01/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מהחובה לחגור חגורת בטיחות), התשס"ו-2006

4/01/2007

הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרה), התשס"ז-2007

2/01/2007

הצעת חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת

31/12/2006

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ייצוג הולם בקרב עובדי העיריה), התשס"ז-2006

18/12/2006

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - מתן היתר למגורי חוסים), התשס"ז-2006

18/12/2006

הצעת חוק ההכנות האולימפיות, התשס"ז-2006

18/12/2006

הצ"ח שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. תיקון – נגישות לשירותי תחבורה ציבורית – קיצור מועדי הודעה

12/12/2006

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון כלי רכב לנכים) התשס"ז - 2006

12/12/2006

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – פטור מתשלום למופעי תרבות), התשס"ז-2006

5/12/2006

הצעת חוק העונשין (תיקון - חבלה נפשית), התשס"ז-2006

5/12/2006

תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס"ו-2006

29/11/2006

הצעת חוק השתלת איברים, התשס"ד-2003 - ישיבה עם מציעי החוק.

29/11/2006

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – איסור הפליה מחמת גיל והסכמה מדעת לטיפול רפואי), התשס"ז-2006

28/11/2006

הצעת חוק למניעת אלימות נגד מטפלים, התשס"ז-2006

28/11/2006

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), תשס"ז -2006

21/11/2006

הצעת חוק הכרה בניצולי מחנות ריכוז וגיטאות הנאצים, התשס"ז - 2006

21/11/2006

הצעת חוק חנייה לנכים (תיקון - איסור חניה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ז-2006

12/11/2006

הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרת טלוויזיה לנכים ופנסיונרים), התשס"ז-2006

12/11/2006

הצעת חוק זכויות ילדים בסיכון לקבלת שירותים, התשס"ז-2006

9/11/2006

הצ"ח הסרת הגבלת מועד להגשת תביעה בגין מחלת מקצוע

לאור האופי המיוחד והמובהק של תביעות לגבי מחלות מקצוע, המוגשות בדרך כלל רק לאחר חלוף תקופה ארוכה מהמועד בו נוצרו התנאים המזכים בגמלה, ולעתים רק לאחר תום יחסי עובד מעביד, מוצע להסיר את המגבלות האמורות מתביעות נפגעי עבודה בין מחלת מקצוע.
7/11/2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד תחילת זכאות לגמלת סיעוד), התשס"ז-2006

7/11/2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מתן טיפול שיניים ושיקום הפה לילדים שעוברים טיפולים אונקולוגיים

6/11/2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שירות רפואי לציבור), התשס"ז-2006

6/11/2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תמורה לבית חולים ציבורי), התשס"ז-2006

6/11/2006

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - מפעלים מוגנים), התשס"ז-2006

6/11/2006

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מניעת כפילות בשירותי בריאות אמבולטוריים), התשס"ז-2006

6/11/2006

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הגבלת שעות עבודה של צוות רפואי), התשס"ז-2006

6/11/2006

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הגבלת שעות עבודה של צוות רפואי), התשס"ז-2006

3/11/2006

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – כלי רכב לנכים), התשס"ז-2006

3/11/2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שירות רפואי לציבור), התשס"ז-2006

3/11/2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תמורה לבית חולים ציבורי), התשס"ז-2006

3/11/2006

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ז-2006

3/11/2006

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - מפעלים מוגנים), התשס"ז-2006

3/11/2006

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מניעת כפילות בשירותי בריאות אמבולטוריים), התשס"ז-2006

3/11/2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (מתן טיפול שיניים ושיקום הפה לילדים שעוברים טיפולים אונקולוגיים)

3/11/2006

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות)

31/10/2006

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ז -2006

30/10/2006

הצעות חוק חדשות לאנשים עם מוגבלויות

ארבע הצעות חוק, הונחו על שולחנה של הכנסת, וכולן עוסקות באנשים עם מוגבלויות
29/10/2006

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקון - ביטול תכנית ויסקונסין), תשס"ז-2006

29/10/2006

הצעת חוק טובין לנזקקים, התשס"ז-2006

29/10/2006

הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (תיקון - הבטחת כספים המשולמים כפיצויים לקטין), התשס"ו-2006

27/10/2006

הצ"ח: פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים

הרחבה זו נועדה להקל על כלל התאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים, לגייס תרומות ומענקים אשר יסייעו להם בפיתוח מקומות תעסוקה לנכים ומוגבלים.
26/10/2006

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - שיעור מס אפס לתשלום לבית אבות), התשס"ז-2006

24/10/2006

הצ"ח: פטור מארנונה למסגרות שיקום נכי נפש

חוק זה, בא לפצות באופן חלקי את נכי הנפש, על ידי כך שהרשויות לא יגבו ארנונה ממסגרות אשר מספקות שירותי שיקום לנכי נפש בהתאם לחוק לשיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000.
26/10/2006

הצ"ח: מס בשיעור אפס על רכב להסעת נכים

תיקון זה נועד לבטל את ההפליה בניכוי מס ערך מוסף בין מוסדות פרטיים העוסקים בטיפול בנכים, לבין מוסדות ציבוריים, שאינם נהנים מהחזרי מס ערך מוסף בגין רכישת רכבים לצורך הסעת נכים.
26/10/2006

הצ"ח: תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים

מוצע כי כל תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים ששמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדיו זכאים על פי כל דין לגימלה או לתגמול בשל נכות או קיצבת זיקנה של המוסד לביטוח לאומי. תאגיד, כאמור, ישלם ארנונה שנתית בגובה אפס.
26/10/2006

הצעת חוק מינוי שר לענייני רווחה בממשלה ה-31 של מדינת ישראל, התשס"ז-2006

23/10/2006

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מס בשיעור אפס על מוצרי מזון ותחבורה ציבורית), התשס"ז-2006

18/10/2006

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות

17/10/2006

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) פטור מארנונה למסגרות שיקום נכי נפש

17/10/2006

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - איסור לעקל כספי סיוע בשכר דירה), התשס"ו-2006

16/10/2006

הצעת חוק נציבות זכויות אדם, התשס"ו-2006

16/10/2006

חובת השעיית עובד שהוגש נגדו כתב אישום בהתעללות או תקיפת חסר-ישע

16/10/2006

הצ"ח שירות המדינה (משמעת) (תיקון – חובת השעיית עובד שהוגש נגדו כתב אישום בהתעללות או תקיפת חסר-ישע

25/09/2006

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006

2/08/2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול השתתפות עצמית ברכישת תרופות), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – חלוקת תקבולים – תרופות למניעת תחלואה), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול תשלום על שירותי רפואה מונעת), התשס"ו-2006

ייצוג הולם בחברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - שלילת זכאות), התשס"ו-2006

הצעת חוק מחלות נדירות, התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (שירותים מיוחדים לנכה המתגורר עם בן משפחה שאיננו נכה), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קיצבת נכות), התשס"ו-2006

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - הפחתת מספר הפעוטות במעון יום), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תקופת פיגורים עד שבע שנים), התשס"ו-2006

הצעת חוק רשות השידור (תיקון – עיקול טלוויזיה), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עבודה מועדפת בסיעוד), התשס"ו-2006

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - סייגים להתיישנות), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור לגימלאים), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פרסום נגיש של סל הבריאות למבוטחים), התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לעוור ולנכה 100%), התשס"ו-2006

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - נגישות לשירותי תחבורה ציבורית - קיצור מועדי הודעה לצורך קבלת שירות), התשס"ו-2006

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות לפרטיות של מטופל), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת סיעוד לשוהה במוסד סיעודי), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום גמלת סיעוד בכסף למי שנזקק לסיוע בכל שעות היממה), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת שארים וקצבת זקנה), התשס"ו-2006

הצעת חוק עידוד השקעות הון (תיקון - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ו-2006

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - בתי שימוש לנכים), התשס"ו-2006

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ו-2006

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ו-2006

הצעת חוק מאבחני לקויות למידה, התשס"ו-2006

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - שכר מרבי לעובדים חדשים המועסקים בגוף מתוקצב או גוף נתמך), התשס"ו-200

הצעת חוק הרשויות המקומיות (חובת הקמת אתר אינטרנט), התשס"ו-2006

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - סוג דם), התשס"ו-2006

הצ"ח הגדלת ההפרשות לביטוח לאומי ולביטוח בריאות לגמלאים שיצאו לפרישה מוקדמת (תיקוני חקיקה)

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה), התשס"ו-2006

הצעת חוק התאמות נגישות במקלטים לאנשים עם מוגבלות

הצעת חוק תעסוקה נתמכת, התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הרחבת הזכאות לילדים עם אוטיזם), התשס"ו-2006

הצעת חוק תשלום גמלה לילד נכה, התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הפחתת ההשתתפות ברכישת תרופות), התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תרומה למיזם מעורבות חברתית בקהילה), התשס"ו-2006

הצעת חוק בית הדין לעבודה (תיקון - מינוי נציגי ציבור), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי במסגרת תכנית נסיונית - הוראת שעה)

הצעת חוק חופש המידע (תיקון - פטור מאגרה ליחיד), התשס"ו-2006

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - תגמול לנצרך וביטוח לאומי), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ו-2006

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - עובד זר בתחום הסיעוד), התשס"ו-2006

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - מידע רפואי), התשס"ו-2006

הצעת חוק שיקום לאנשים עם מוגבלות חושית, פיזית וקוגנטיבית, התשס"ו-2006

הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות רפואיות, התשס"ו-2006

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - תגמול לנצרך וביטוח לאומי), התשס"ו-2006

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - דיור בקהילה וסיוע אישי, תרבות פנאי וספורט, חינוך והשכלה, המערכת המשפטית, צרכים מיוחדים), התשס"ו-2006

הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרת טלוויזיה לנכים), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת גמלת סיעוד), התשס"ו-2006

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – תנאי זכאות מיוחדים לנכים ולעיוורים), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת ניידות למושתלי מפרק אחד), התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מתשלום אגרת רדיו לחרשים), התשס"ו-2006

הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על תיכוניים, התשס"ו-2006

הצעת חוק תרומת איברים לאחר המוות על ידי קטינים, התשס"ו-2006

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - היעדרות בשל לידת פג), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פרסום מידע), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - השלמת מימון הסל), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - אישור פרלמנטרי לשחלוף בסל התרופות), התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הנחה ממס לנכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה), התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ו-2006

הצעת חוק מס קניה (טובין ושירותים) (תיקון - הפחתת מס על רכב), התשס"ו-2006

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - כפל קצבה), התשס"ו-2006

הצעת חוק כתוביות בסרטים ובמופעים, התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הענקת תעודת הכרה לבוגרי המקצועות הפארא-רפואיים), התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מחיר מירבי עבור חניה), התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה (זיכוי בעד פוליסה לביטוח סיעודי), התשס"ו-2006

הצעת חוק איסור עיכוב דרכון, התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה עד גיל 3), התשס"ו-2006

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – מתורגמן בוועדה רפואית), התשס"ו-2006

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - איסור עיקול מחשב אישי), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח לתרופות אשר מחוץ לסל הבריאות), התשס"ו-2006

צעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הזכאים לתגמול), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (הגבלות זמן המתנה לאשפוז סיעודי מורכב), התשס"ו-2006

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לכבוד)

הצעת חוק ההכנות האולימפיות, התשס"ו-2006

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הכנסה מקצבת תגמולים), התשס"ו-2006

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - ביטול מועד העליה לישראל כתנאי לקביעת זכאות לתגמולים), התשס"ו-200

הצעת חוק סגירת הכור האטומי בדימונה, התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מניעת כפילות בשירותי בריאות אמבולטוריים), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שירות רפואי לציבור), התשס"ו -2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שלילת זכאות לגמלה עקב מרמה), התשס"ו-2006

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - ביטול מועד העליה לישראל כתנאי לקביעת זכאות לתגמולים), התשס"ו-200

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - כפל קצבה), התשס"ו-2006

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשס"ו-2006

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס לתרופות), התשס"ו-2006

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - שמירת סודיות רפואית), התשס"ו-2006

הצעת חוק ועדות רפואיות (מזכיר ועדה וחובת גילוי מידע), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת ניידות), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת תלויים וקצבת זקנה), התשס"ו-2006

הצעת חוק עידוד התנדבות (סיעוד ושיקום ביתי), התשס"ו-2006

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - טיפול בזמן סביר), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון - מתן טיפול שיניים ושיקום הפה לילדים שעוברים טיפולים אונקולוגיים

צעת חוק מרכזי טיפול בנושא הפרעות אכילה, התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שינוי שם המוסד), התשס"ו-2006

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים), התשס"ו-2006

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - עובד זר בתחום הסיעוד), התשס"ו-2006

הצעת חוק עידוד העסקת אנשים עם צרכים מיוחדים, התשס"ו-2006

הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - היעדרות בשל מחלת קרוב משפחה בודד), התשס"ו-2006

הצעת חוק מניעת פגיעה במטפלים, התשס"ו-2006

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - איסור לעקל כספי סיוע בשכר דירה), התשס"ו-2006

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - נוהל מעבר ממעסיק למעסיק), התשס"ו-2006

צעת חוק ניסויים רפואיים בבני אדם, התשס"ו-2006

הצעת חוק שיחת חינם למשרדי הממשלה, התשס"ו-2006

הצעת חוק עידוד התנדבות (סיעוד ושיקום ביתי), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קבלת קיצבת זיקנה וקיצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התשס"ו-2006

הצעת חוק הרשויות הסטטוטוריות (ייצוג הולם), התשס"ו-2006

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - סמכות בית הדין לעבודה להאריך מועדים להגשה), התשס"ו-2006

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון- הרחבת תקופת הזכאות), התשס"ו-2006

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – סיוע לבן משפחה של נכה הסובל מהלם קרב), התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת סיעוד בהעתקת מגורים), התשס"ו-2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - עדכון התוספת החמישית)

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – איסור לעקל כספי סיוע בשכר דירה)

הצעת חוק פיצויי פרישה ממקום עבודה, התשס"ו-2006

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון מועדי תשלום גמלאות)

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות בגין טיפול בתלויים)

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לגמלת נכות)

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גימלת שירותים מיוחדים)

הצ"ח פרסום מידע בדבר תאונות עבודה ומחלות מקצוע

הצעת חוק הספורט (תיקון - הגדרת ספורטאי), התשס"ו-2006

הצ"ח ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות )

הצעת חוק של חבר הכנסת דני נוה

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - הגדרת נכות), התשס"ו-2006

עבור לתוכן העמוד