הצעות חוק

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התשע"ה-2015

23/06/2015

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו), התשע"ה-2015

16/06/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - המועדים לעדכון הגמלאות), התשע"ה-2015

16/06/2015

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון ? נגישות במוסדות חינוך), התשע"ה?2015

9/06/2015

הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת, התשע"ה?2015

9/06/2015

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון ? הנחה בארנונה לנכה), התשע"ה-2015

9/06/2015

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון ? ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ה?2015

9/06/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון ? מימון חוות דעת רפואית), התשע"ה-2015

9/06/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשע"ה-2015

9/06/2015

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון ? חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשע"ה?2015

9/06/2015

הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ה - 2015

2/06/2015

הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע ובילדים, התשע"ה-2015

2/06/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - נכה שהגיע לגיל פרישה), התשע"ה-2015

26/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת קצבת נכות לגובה שכר המינימום), התשע"ה-2015

26/05/2015

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון ? כרטיס קדימות), התשע"ה-2015

26/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון ? המועד לתביעת גמלה והתקופה שבעדה תשולם), התשע"ה?2015

26/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת הגדרת קרוב משפחה לעניין ההסכם בדבר גמלת ניידות), התשע"ה-2015

26/05/2015

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשע"ה-2015

26/05/2015

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון ? מעון יום שיקומי ייעודי לילדים עם אוטיזם), התשע"ה?2015

26/05/2015

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור על הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים לעיוור או לנכה), התשע"ה?2015

26/05/2015

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות לצורך טיפול בקשיש), התשע"ה?2015

26/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון ? סיעוד על ידי בן משפחה), התשע"ה?2015

26/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירותים מיוחדים לילד נכה), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת קצבת הנכות), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק משק החשמל (תיקון - תשלומי חשמל מופחתים לקשישים נכים), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - קביעת זמן נסיעה), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ערעור על החלטת ועדה לעררים), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת שירותים מיוחדים), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מתן טיפולי שיניים, פה ולסת למבוטח עם שיתוק מוחין), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכות טיעון לפני שלילת גמלה), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - הרחבת גיל הזכאים), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - מספר ילדים בשלוחה), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מימון חוות דעת רפואית), התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק הנגשת מוקדי פניות חירום באמצעות שיחוח ומסרון, התשע"ה-2015

19/05/2015

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון - אנשים עם מוגבלות המלווים בבעל חיים מסייע), התשע"ה-2015

12/05/2015

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חניה לנכים), התשע"ה-2015

12/05/2015

הצעת חוק מעונות יום שיקומים (תיקון - הגדרת "עיכוב התפתחותי ניכר"), התשע"ה-2015

12/05/2015

הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התשע"ה-2015

12/05/2015

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - החלת הוראות על בגיר שסובל מאנורקסיה נרבוזה), התשע"ה-2015

12/05/2015

הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התשע"ה-2015

12/05/2015

הצעת חוק זכויות למשפחות של אנשים עם מוגבלות, התשע"ה-2015

12/05/2015

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חניה במקום המסומן כמקום חניה לנכים), התשע"ה-2015

12/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת יידוע מבוטחים), התשע"ה-2015

12/05/2015

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - דמי חניה לנכה בחניון), התשע"ה-2015

5/05/2015

הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ה-2015

5/05/2015

הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה, התשע"ה?2015

5/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת נכות לעקרת בית), התשע"ה - 2015

5/05/2015

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (כתב ברייל), התשע"ה-2015

5/05/2015

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוצאות בגין התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות במקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ה-2015

5/05/2015

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - חישוב הכנסה לנכה נצרך ונכה נזקק), התשע"ה-2015

5/05/2015

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון - תנאי זכאות מיוחדים לנכים ולעיוורים), התשע"ה-2015

5/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת נוכחות מתורגמן בדיוני ועדה רפואית), התשע"ה-2015

5/05/2015

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון ? ביטול השתתפות עצמית באשפוז סיעודי מורכב), התשע"ה-2015

5/05/2015

הצעת חוק הנחה לנכים בתחבורה ציבורית, התשע"ה-2015

5/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כפגיעה בעבודה), התשע"ה- 2015

5/05/2015

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - בדיקת תלות בידי רופא), התשע"ה- 2014

2/12/2014

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ה-2014

11/11/2014

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול ההשתתפות העצמית בעלות אשפוז סיעודי למי שמלאו לו 70 שנה), התשע"ה-2014

11/11/2014

הצעת חוק הנגשת מוקדי פניות חירום באמצעות שיחוח ומסרון, התשע"ה-2014

29/10/2014

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון - אנשים עם מוגבלות המלווים בבעל חיים מסייע), התשע"ה-2014

29/10/2014

הצעת חוק נגישות לאדם עם מוגבלות במקום מגוריו (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014

29/10/2014

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – איסור הפליה), התשע"ה–2014

29/10/2014

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון - כלבים בתהליך הכשרה), התשע"ד-2014

31/07/2014

הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע וקטינים, התשע"ד-2014

31/07/2014

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - קבלת מידע בדבר זכויותיו של ילד עם מוגבלות), התשע"ד-2014

31/07/2014

הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים, התשע"ד-2014

31/07/2014

הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הקמת מרכזי מיצוי זכויות), התשע"ד-2014

31/07/2014

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגדרת זכאות), התשע"ד-2014

22/07/2014

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - קצבת זקנה כהכנסה נוספת), התשע"ד-2014

22/07/2014

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - חישוב הכנסה לנכה), התשע"ד-2014

22/07/2014

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הכנסה נוספת), התשע"ד-2014

22/07/2014

הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התשע"ד - 2014

22/07/2014

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו), התשע"ד-2014

22/07/2014

הצעת חוק ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

8/07/2014

הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון - הכשרת עובד זר בענף הסיעוד), התשע"ד-2014

17/06/2014

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשע"ד-2014

17/06/2014

הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

10/06/2014

הצעת חוק השירות הלאומי (שילוב צעירים עם מוגבלות, צעירים פטורים מטעמי רווחה וצעירים עולים), התשע"ד-2014

5/06/2014

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב ההלוואה למוגבלים הזכאים לרכב שלא לראשונה), התשע"ד-2014

27/05/2014

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - הקצאת מקומות חניה נגישים במקום ציבורי לאזרח ותיק שמלאו לו 75 שנים), התשע"ד-2014

20/05/2014

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בעת אשפוז), התשע"ד-2014

13/05/2014

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - תחולה באזור), התשע"ד-2014

13/05/2014

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - תג נכה אישי), התשע"ד-2014

20/03/2014

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - בחירת מקום אשפוז), התשע"ד-2014

19/03/2014

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - נפגעים שעלו לישראל לפני 1970 וטופלו בישראל), התשע"ד-2014

19/03/2014

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - עיגון זכאות לשירותים לילדים עם אוטיזם), התשע"ד-2014

19/03/2014

הצעת חוק זכויות למשפחות של אנשים עם מוגבלות, התשע"ד-2014

19/03/2014

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שיעור ההטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות), התשע"ד-2014

4/03/2014

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - כרטיס קדימות), התשע"ד-2014

18/02/2014

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת נכות לעקרת בית), התשע"ד-2014

11/02/2014

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), התשע"ד-2014

11/02/2014

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה), התשע"ד-2014

11/02/2014

הצעת חוק הטיפול בחולה הסיעודי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

11/02/2014

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - קביעת דרגת נכות בשנית), התשע"ד-2014

29/01/2014

הצעת חוק להחמרת עונשם של עברייני חניות נכים

לא נכה - אל תחנה
בהתאם למוצע, רשות מקומית תהיה חייבת להרחיק או לגרור כלי רכב שחנה במקום המיועד לנכה ולא תסתפק בהטלת קנסות בלבד
26/01/2014

הצעת חוק קביעת מועדים לגבי ועדות רפואיות לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

21/01/2014

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לתקנות), התשע"ד-2014

21/01/2014

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות לנוכחות מלווה בטיפול), התשע"ד-2014

16/01/2014

הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - איסור פיטורים בעת היעדרות בשל מחלת ילד), התשע"ד-2014

7/01/2014

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - היעדרות בשל מחלה קשה), התשע"ד-2014

7/01/2014

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לכפל גמלאות), התשע"ד-2014

7/01/2014

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפה מתקנת לנכי צה"ל), התשע"ד-2013

31/12/2013

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הזכות לחניה באזור השמור לפריקה ולטעינה), התשע"ד-2013

31/12/2013

הצעת חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013

29/12/2013

הצעת חוק הרשות לוועדות ערר רפואיות, התשע"ד-2013

17/12/2013

הצעת חוק הכרה, טיפול ושיקום פדויי שבי, התשע"ד-2013

26/11/2013

הצעת חוק גביית חוב מזונות מנכים (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013

26/11/2013

הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרת הטלוויזיה לנכה ששיעור נכותו מעל 50%), התשע"ד-2013

26/11/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים), התשע"ד-2013

19/11/2013

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשע"ד-2013

19/11/2013

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - חובת רכישה ממפעל מוגן), התשע"ד-2013

19/11/2013

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום בעד חניה במוסד רפואי), התשע"ד-2013

19/11/2013

הצעת חוק אמות המידה לזכאות לסיוע מאגפי השיקום והמשפחות במשרד הביטחון (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013

19/11/2013

הצעת חוק הספורט (תיקון - מקום המיועד לפעילות ספורטיבית), התשע"ד-2013

13/11/2013

צעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה), התשע"ד-2013

13/11/2013

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - ביטול מבחן הכנסה), התשע"ד-2013

12/11/2013

הצעת חוק הנכים נפגעי הנאצים (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013

12/11/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירותים מיוחדים לילד נכה), התשע"ד-2013

12/11/2013

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - דמי חניה לנכה בחניון), התשע"ד-2013

5/11/2013

הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס" 10 והוראת שעה) (תיקון - הרחבת הזכאים להנחות לתשלומים מופחתים והפיכתם להוראת קבע), התשע"ד-2013

5/11/2013

הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון – נגישות יצירה לאדם עם מוגבלות), התשע"ד–2013

31/10/2013

הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון - כלבים בהכשרה), התשע"ד-2013

29/10/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירותים מיוחדים לילד נכה), התשע"ד-2013

15/10/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירותים מיוחדים), התשע"ד-2013

15/10/2013

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - חידוש הליכים), התשע"ד-2013

15/10/2013

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - הרחבת סמכויותיו של בית משפט), התשע"ד-2013

15/10/2013

הצעת חוק הטיפול בחולה הסיעודי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013

15/10/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כפגיעה בעבודה), התשע"ג-2013

1/08/2013

הצעת חוק יום הוקרה לנכי ופצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, התשע"ג-2013

1/08/2013

הצעת חוק מעונות ממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי, התשע"ג-2013

1/08/2013

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - כרטיס קדימות), התשע"ג-2013

30/07/2013

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - הורה ליותר מילד אחד), התשע"ג-2013

30/07/2013

הצעת חוק אמות המידה לזכאות לסיוע מאגפי השיקום והמשפחות במשרד הביטחון (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013

30/07/2013

הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשע"ג-2013

30/07/2013

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חניה באזור המסומן כמקום חנית נכים), התשע"ג-2013

9/07/2013

הצעת חוק חובת מכרזים (תיקון - עידוד העסקת עובדים עם מוגבלות), התשע"ג-2013

2/07/2013

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - הרחבת הזכאות לחולים שנותחו לפני שנת 1980), התשע"ג-2013

18/06/2013

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגדרות זכאות), התשע"ג-2013

16/06/2013

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - הרחבת הזכאות), התשע"ג-2013

16/06/2013

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זכות למכשיר ניידות קלנועית), התשע"ג-2013

16/06/2013

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת אנשים עם מוגבלות), התשע"ג-2013

28/05/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשע"ג-2013

28/05/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ערעור על החלטת ועדה לעררים), התשע"ג-2013

28/05/2013

הצעת חוק זכויות נכים שהגיעו לגיל פרישה, התשע"ג-2013

28/05/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי לידה לעובד שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילד מחמת נכות או מחלה), התשע"ג-2013

21/05/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת ניידות לנכה המאושפז במוסד), התשע"ג-2013

21/05/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב הכנסה מקצבאות לצורך קביעת זכאות ניצולי שואה לגמלת סיעוד), התשע"ג-2013

16/05/2013

הצעת חוק שוויון הזדמנויות במקום מגורים, התשע"ג-2013

16/05/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הקלות בניידות), התשע"ג-2013

7/05/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירותים מיוחדים לילד נכה), התשע"ג-2013

23/04/2013

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - תאגיד בריאות המפעיל מעון יום שיקומי), התשע"ג-2013

23/04/2013

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - מימון הוצאות הרשות המקומית), התשע"ג-2013

23/04/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת נוכחות מתורגמן בדיוני ועדה רפואית), התשע"ג-2013

23/04/2013

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - זקיפת ימי מחלה להורה של אדם עם מוגבלות), התשע"ג-2013

23/04/2013

הצעת חוק תעריף מים מופחת בשל מצב רפואי (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013

23/04/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת סיעוד למבוטח הנמצא במוסד סיעודי), התשע"ג-2013

23/04/2013

הצעת חוק המים (תיקון - הנחות לאוכלוסיות זכאיות), התשע"ג-2013

23/04/2013

הצעת חוק משק החשמל (תיקון - תשלומי חשמל מופחתים לקשישים נכים), התשע"ג-2013

23/04/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קביעת קצבת נכות על פי כושר השתכרות), התשע"ג-2013

19/03/2013

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - מתן קדימות בתחבורה ציבורית), התשע"ג-2013

19/03/2013

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום בעד חניה בחניון הסמוך למוסד רפואי), התשע"ג-2013

19/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת סיעוד לשוהה במוסד סיעודי), התשע"ג-2013

19/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת שירותים מיוחדים), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - סיוע לבן משפחה של נכה הסובל מהלם קרב), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - איסור עיקול כלי רכב המשמש נכה), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות לצורך טיפול בקשיש), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד) (תיקון - פטור לעיוור), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק זכויות העיוור, התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק ועדות רפואיות (מזכיר ועדה וחובת גילוי מידע), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת נכות לעקרת בית), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - חישוב הכנסה לנכה נצרך ונכה נזקק), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוצאות בגין התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלויות במקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת קצבת הנכות), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק דמי מחלה עבור מלווה לבדיקה רפואית (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - דיווח על הגבלת זכויות), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון - תנאי זכאות מיוחדים לנכים ולעיוורים), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק עידוד העסקת אנשים עם מוגבלות, התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס" 122) (תיקון - דיווח על שינוי בפרטים המשפיעים על זכאות לגמלה), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - סיעוד על ידי בן משפחה), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון - נגישות יצירה ספרותית לאדם עם מוגבלות), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק קביעת מועדים לגבי ועדות רפואיות לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק שירותי בריאות נפש ממלכתיים, התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לגמלת נכות לתושב חוזר), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מתורגמן בוועדה רפואית), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - קביעת זמן נסיעה), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - התאמת ימי ההיעדרות למספר הילדים), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - אשפוז סיעודי), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה, התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - תוספת הוראה וסל שירותים מיוחדים לתלמיד משולב), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - תוספת הוראה וסל שירותים מיוחדים לתלמיד משולב), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד וזיכוי בעד נטול יכולת), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הרחבת זיכוי בעד נטולי יכולת), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לכפל גמלאות), התשע"ג-2013

14/03/2013

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות בגין טיפול בתלויים), התשע"ג–2013

14/03/2013

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - הגבלות על מעבר עובדים זרים בין מטופלים), התשע"ב-2012

26/07/2012

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - הארכת יום לימודים לילדים עם לקות שכלית), התשע"ב-2012

26/07/2012
עבור לתוכן העמוד