חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקון), התשס"ז-2007
3/07/2007
 
 

 

חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקון), התשס"ז-2007*

 

בחוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, התשס"ז-2007[1], אחרי סעיף 8 יבוא:

1.

הוספת סעיף 8א

תשלום כאמור בפסקת משנה (2)(א) להגדרה "ניצול שואה נזקק" לא ייחשב כהכנסה –

8א.

"הוראות מיוחדות לענין תשלום

 

 

(1)       לענין פקודת מס הכנסה[2], או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים, לפי כל דין;

 

 

 

 

 

 

(2)       לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995[3], או לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980[4];

 

 

 

 

 

 

(3)       לענין שכר דירה בהשכרה ציבורית."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אהוד אולמרט

ממלא מקום שר האוצר

 

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

 

 

 

 

 

 

 

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

דליה איציק

נשיאת המדינה בפועל

 

 

 * התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשס"ז (25 ביוני 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק – הכנסת 143, מיום א' בניסן התשס"ז (20 במרס 2007), עמ' 139.

[1] ס"ח התשס"ז, עמ' 47.

[2] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

[3] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

[4] ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

  חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקון), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד