הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מוסד חינוך תרבותי ייחודי), התשס"ז-2007
3/07/2007
 
 

במדינת ישראל קיימות קבוצות תרבותיות שונות המקיימות אורח חיים המיוחד להן וביניהם הקבוצה החרדית. זה שנים, עומדת על סדר היום הציבורי שאלת תקצוב מוסדות חינוך המופעלות על ידי הקבוצות האמורות. הלכה למעשה, לומדים במסגרות החינוכיות השונות מאות אלפי תלמידים, בעלי צרכים וזכויות הנפגעים כתוצאה מחוסר הוודאות המשפטי בסוגיה זו.

מטרתו של התיקון היא לאפשר למסגרות אלה להמשיך ולהתקיים, תוך הבטחת תנאי יסוד של הלומדים בהם. החוק מכיר באפשרות לתקצב תקצוב נוסף מוסדות חינוך ייחודיים המעבירים תכני חינוך נוספים המפורטים בו. בכך החוק מכיר הן בחשיבות שמייחסת מדינת ישראל לזכויות היסוד של הזרמים התרבותיים השונים והמגוונים הפועלים בה מחד גיסא, והן בצורך להבטיח תנאי חינוך נאותים, על יד תקצוב נאות.

סעיפים 11ג ו-11ד - מתווים תנאים בסיסים לקבלת רישיון למוסד חינוך תרבותי ייחודי.
סעיפים 11ה ו-11ו - מטרתם של סעיפים אלו ליצור מנגנון תקצוב פשוט וקל ליישום. התקצוב יינתן בעבור כל תלמיד ותלמיד. כל מוסד בעל רישיון לפי חוק זה, יהא זכאי לתקצוב בהתאם למספר התלמידים הלומדים בו, שיעור התקצוב ייגזר מסך כל התקציב שמתקצבת המדינה לכל שנתון ושנתון במסגרת החינוך הממלכתי, כשהוא מחולק במספר התלמידים הלומדים בחינוך הממלכתי באותו שנתון.

בכל הנוגע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, קיים אינטרס כללי לשלבם במוסדות החינוך הרגילים במידת האפשר. אינטרס זה ישים גם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, לאור העובדה כי שילובם של אלה מצריך תוספת תקצוב מיוחדת, בא סעיף זה להסמיך מתן תקצוב מיוחד לשם שילוב כאמור גם במסגרות שהחוק עוסק בהן.

כמו כן מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, המלמדים תכנים חינוכיים שייקבעו, יהיו זכאים לתקצוב נוסף, בהתאם לשיעור שייקבע בתקנות.

סעיף 11ז - מטרת סעיף זה הוא לקבוע מנגנון  ומועדים לאישור הבקשה לרישיון למוסד חינוך תרבותי ייחודי, שהוגש למנהל הכללי.

סעיפים 11ח ו-11ט - מטרתם של סעיפים אלו  הוא להסדיר מועדים לאישור בקשה  לרישיון למוסד חינוך תרבותי ייחודי, שהוגש למנהל הכללי,  וכן הוראות לביטול רישיון, ומנגנון  ערר שיאפשר העברת ביקורת על החלטות הדוחות בקשה למתן רישיון ועל ההחלטה לבטל רישיון על פי האמור בחוק זה. מנגנון דומה קיים ביחס למוסדות חינוך אחרים. לאור העובדה כי מוסדות החינוך התרבותיים הייחודיים מעוררים שאלות המיוחדות להן, חשוב לשלב בועדות הערר השונות אנשים הבקיאים בהתנהלות מוסדות אלה על מנת שיפעלו מכוח החוק כגורם הבקיא בהן.

סעיף 11י - מטרת סעיף זה לאפשר למוסדות המוסדרים מכוח החוק לקבל תקציבים מיוחדים במקרים המתאימים, ובכפוף לכל דין. כך, מעת לעת  ניתנים תקציבים מיוחדים, כגון תקציבים להגברת לימודי היהדות וכיו"ב, שאין מקום למנוע אותם ממוסדות ששאלת תקצובם מוסדרת על ידי החוק. בנוסף, יתכנו מקרים נוספים בהם, למשל, מוסדות תרבותיים ייחודיים באזור עימות ייפגעו כתוצאה מפעילות מלחמתית או מפעילות טרור. במצב שכזה תשאף המדינה לתקצב מוסדות אלה באופן ספציפי, ולא לתקצב מוסדות מסוג זה המצויים במרכז הארץ, גם לקשת מצבים זו בא הסעיף ליתן פתרון.

סעיף 11יא מטרת סעיף זה לקבוע חובת היוועצות בגורמים אשר ייקבע בחוק זה.
סעיף 11יב קובע הוראות מעבר לאור פסק הדין בבג"ץ, 10296/02, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות נ' שרת החינוך, התרבות והספורט, פ"ד נט (3) 224, התעוררה בעיה אקוטית בכל הנוגע ליכולת להמשיך ולתקצב מוסדות חינוך חרדים מסוימים, כפי שהיה נהוג במשך שנים רבות בעבר. הוראת המעבר באה ליתן פתרון למוסדות אלה, ולמוסדות אחרים במצב דומה, ולאפשר את המשך התקצוב השוטף עד להסדרת המסגרת התקציבית כאמור בחוק זה.

הצעת חוק של חברי הכנסת יעקב מרגי ואחרים

  הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מוסד חינוך תרבותי ייחודי), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד