הצעת חוק שוויון בחינוך, התשס"ז-2007
13/06/2007
 
 

נוסח הצעת חוק זו נכלל בהמלצות הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה, שבראשה עמדה השופטת סביונה רוטלוי, במסגרת הפרק המיוחד שעניינו חינוך.

הצעת חוק זו טומנת בחובה איזון ערכים שונה למערכת חינוך, אשר מצד אחד ישמר ערכים שונים אשר מערכת החינוך נועדה להגשים (דוגמת חופש הדת, חופש הביטוי, פלורליזם, מימוש עצמי ומצויינות) ומצד שני יבטיח את עיקרון השוויון.

תפיסת השוויון כשוויון מהותי מכתיבה מימון דיפרנציאלי לתמידים שונים על פי צורכיהם. כפועל יוצא, מוצע ליתן פרשנות מרחיבה לזכויות המנויות בהצעת החוק בכל הנוגע למימוש זכויותיהם של תלמידים במעלי מוגבלויות, מטרה לממש את זכותם לחינוך איכותי במידה המירבית, ולהשתמש בכלי של העדפה מתקנת על מנת לתקן קיפוח, חסכים או פערים, משמעותיים או מתמשכים, של תלמידים כיחידים או בקבוצות.

הצעת חוק זו מעגנת את הזכות לחינוך ואת עיקרון השוויון בחינוך, מתוך כוונה להבטיח את זכותם השווה של כל תלמיד ותלמידה לקבלת חינוך איכותי שיאפשר להם עתיד פתוח, שגשוג ורווחה וחיים של שותפות ומעורבות בחברה הדואגת לחבריה ומכבדת את ייחודם; הכל ברוח פסיקת בית המשפט העליון:
"הזכות לחינוך חינם אף מגשימה את עיקרון השוויון, באפשרה לכל ילדה וילד – ללא התחשבות במעמד הוריהם או ביכולתם הכלכלית – לממש את היכולת והפוטנציאל הטמונים בהם, להשתלב בחברה ולהתקדם בה." (בג"צ 2599/00 יתד – עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך, פ"ד נו (5) 834, בעמ' 843).

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד משנת 1989 (להלן: "האמנה") בולטת בין האמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם, בהיותה האמנה שאושררה על ידי המספר הגדול ביותר של מדינות. ההצטרפות הרחבה מעניקה לאמנה תוקף, כך שניתן לראות את עקרונותיה כסטנדרט בינלאומי מקובל. מדינת ישראל אשררה את האמנה בשנת 1991, אך בהיעדר עיגון חוקי מפורש של הוראותיה בדין הפנימי לא ניתן לקבוע זכויות מכוחה. יחד עם זאת מהוה האמנה מקור פרשני מחייב בפרשנות החקיקה הישראלית.

הצעת החוק באה בכדי להתאים ולעגן בדין הישראלי את עקרונות האמנה בדבר ההכרה בכך שילדים הינם בעלי זכויות אזרחיות, פוליטיות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות. בעיות הנוגעות לעיקרון השוויון ולזכות לחינוך מתעוררות כמעט בכל נושא שבו נוגעת מערכת החינוך: החל במבנה מערכת החינוך, דרך תקצובה ועד לתוכני הלימוד, מבני בתי הספר, אוכלוסיית התלמידים ואיכות המורים. הצעת החוק מתמקדת באיזון ערכים אשר מצד אחד יבטא ערכים שמערכת החינוך נועדה להגשים, כגון חופש הדת, חופש הביטוי, פלורליזם, מימוש עצמי ומצוינות, ומצד שני יבטיח את עקרון השוויון. כך למשל מוצע בהצעת החוק ליצור מנגנונים המצמצמים את אי השוויון, כגון עיגון אמצעים המצמצמים את הפערים הנגרמים בעטים של תשלומי ההורים.  עוד מעגנת הצעת החוק את עיקרון השוויון המהותי על ידי מתן פרשנות מרחיבה בכל הנוגע למימוש זכויותיהם של תלמידים בעלי מוגבלויות, במטרה לממש את זכותם לחינוך איכותי במידה המרבית (סעיף 18 להצעת החוק); שימוש בכלי של העדפה מתקנת כדי לתקן קיפוח, חסכים או פערים, משמעותיים או מתמשכים, של תלמידים כיחידים או בקבוצות (סעיף 10 להצעת החוק).

הצעת חוק של חברי הכנסת נאדיה חילו ו- מיכאל מלכיאור

  הצעת חוק שוויון בחינוך, התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד