הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - הכנסה נוספת וכפל קצבה), התשס"ז-2007
13/03/2007
 
 

לסעיף 1
חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן – החוק) מעניק תגמולים לנכי המלחמה בנאצים בהתבסס, בין היתר, על דרגת נכות ועל מבחן הכנסה.
בהתאם למבחן ההכנסה, התגמולים המשולמים לנכה המלחמה בנאצים אשר יש לו הכנסה נוספת פחותים משמעותית מאלה המשולמים למי שאין לו הכנסה נוספת.
לעניין זה, מוגדרת הכנסה נוספת בסעיף 1 לחוק כהכנסתו של נכה מכל מקור שהוא חוץ מתגמולים לפי חוק זה.
מוצע לקבוע, כי מלבד התגמולים לפי החוק, לא תיחשב כהכנסה נוספת גם הקצבה המשתלמת לפי הוראות פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שעניינו ביטוח זקנה וביטוח שאירים.

לסעיף 2
סעיף 24ד לחוק, שעניינו מניעת כפל הטבות קובע כי נכה נתמך הזכאי להטבה לפי סעיפים 24ב (רכישת תרופות) או 24ג (דיור ציבורי), ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.
מוצע לבטל סעיף זה.


הצעת חוק של חבר הכנסת צבי הנדל

  הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - הכנסה נוספת וכפל קצבה), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד