הצעת חוק שוויון בחינוך, התשס"ז-2007
20/02/2007
 
 

נוסח הצעת חוק זו נכלל בהמלצות הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה, שבראשה עמדה השופטת סביונה רוטלוי, במסגרת הפרק המיוחד שעניינו חינוך.
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד משנת 1989 נזכרת בסעיף המטרה לחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000, שלפיו מטרת החוק היא לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד.

חרף חשיבותו של עקרון השוויון, קיימים פערים של ממש בתחום החינוך, בהיקף ובאיכות השירותים חינוכיים שלהם זוכים ילדים שונים. בתקופה זו, שבה גדלים הפערים החברתיים ומקצינים שסעים חברתיים, דתיים ולאומיים, לא ניתן להפריז בחשיבות השמירה על עיקרון השוויון.

הצעת חוק זו טומנת בחובה איזון ערכים שונה למערכת חינוך, אשר מצד אחד ישמר ערכים שונים אשר מערכת החינוך נועדה להגשים (דוגמת חופש הדת, חופש הביטוי, פלורליזם, מימוש עצמי ומצויינות) ומצד שני יבטיח את עיקרון השוויון.

תפיסת השוויון כשוויון מהותי מכתיבה מימון דיפרנציאלי לתמידים שונים על פי צורכיהם. כפועל יוצא, מוצע ליתן פרשנות מרחיבה לזכויות המנויות בהצעת החוק בכל הנוגע למימוש זכויותיהם של תלמידים בעלי מוגבלויות, במטרה לממש את זכותם לחינוך איכותי במידה המירבית, ולהשתמש בכלי של העדפה מתקנת על מנת לתקן קיפוח, חסכים או פערים משמעותיים או מתמשכים, של תלמידים כיחידים או כקבוצות.

הצעת חוק זו מעגנת את הזכות לחינוך ואת עיקרון השוויון בחינוך, מתוך כוונה להבטיח את זכותם השווה של כל תלמיד ותלמידה לקבלת חינוך איכותי שיאפשר להם עתיד פתוח, שגשוג ורווחה וחיים של שותפות ומעורבות בחברה הדואגת לחבריה ומכבדת את ייחודם; הכל ברוח פסיקת בית המשפט העליון:
"הזכות לחינוך חינם אף מגשימה את עיקרון השוויון, באפשרה לכל ילדה וילד – ללא התחשבות במעמד הוריהם או ביכולתם הכלכלית – לממש את היכולת והפוטנציאל הטמונים בהם, להשתלב בחברה ולהתקדם בה." (בג"צ 2599/00 יתד – עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך, פ"ד נו (5) 834, בעמ' 843).


הצעת חוק של חברי הכנסת שלי יחימוביץ מנחם בן-ששון

  הצעת חוק שוויון בחינוך, התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד