השבת ההצמדה לשכר הממוצע
15/02/2007
 
 

בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג – 2003, נעשה תיקון מקיף לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995  שתחילתו בינואר 2006.

בהתאם לתיקון, קצבאות המשולמות מכוח חוק הביטוח הלאומי שהיו בשיעורים קבועים מהשכר הממוצע, או התעדכנו בהתאם לשכר הממוצע, יפסיקו להתעדכן כאמור, ומינואר 2006 יהיו צמודים לשינויים שיחולו במדד.

מדובר בהקשר זה, בין היתר, במענק לידה, דמי לידה, דמי פגיעה, קצבה לנכי עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, קצבת נכות, מענק ליתום, מענק פטירה  וגמלאות המשתלמות מכוח הסכם בדבר גמלת ניידות.

כמו כן, לענין קצבת ילדים, נקבע סכום בסיסי (בסך 144 שקלים חדשים) שיתעדכן אף הוא בהתאם למדד.

מאחר ומאז סוף שנות התשעים עליית המדד במשק, במקרים בהם יש עליית מדד, נמוכה משמעותית מעליית השכר הממוצע במשק, יביא התיקון האמור לשחיקה משמעותית ביותר בקצבאות מכוח חוק הביטוח הלאומי, ולפגיעה קשה בקרב אוכלוסיות הזכאים לקצבאות, שתלך ותחריף עם השנים. מוצע לפיכך לבטל תיקון זה, ולהנהיג את ההסדר שהיה קיים בחוק הביטוח הלאומי עד ינואר 2006, של הצמדת קצבאות לשכר הממוצע במשק.

  השבת ההצמדה לשכר הממוצע
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד