חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 93), התשס"ז-2007
5/02/2007
 
 

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 93), התשס"ז-2007*

 

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995[1], בסעיף 195, בהגדרה "עקרת בית", אחרי פסקה (2) יבוא:

1.

תיקון סעיף 195

"(3)     היא היתה זכאית, בתכוף לפני נישואיה, לקצבה חודשית לפי סעיף 199(1) ובשל נישואיה בלבד, לא היתה זכאית עוד לקצבה כאמור אלמלא הוראות פסקה זו."

 

 

תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה) והוא יחול על מי שנישאה החל מ-24 חודשים לפני יום התחילה ואילך.

2.

תחילה ותחולה

 

 

 

                             אהוד אולמרט

                             שר הרווחה

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

 

 

 

 

 

 

 

              דליה איציק

        יושבת ראש הכנסת

               דליה איציק

ממלאת מקום נשיא המדינה

 *  התקבל בכנסת ביום י' בשבט התשס"ז (29 בינואר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 266, מיום כ"ב בחשון התשס"ז (13 בנובמבר 2006), עמ' 164.

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ז, עמ' 92.

  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 93), התשס"ז-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד