הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – איסור הפליה מחמת גיל והסכמה מדעת לטיפול רפואי), התשס"ז-2006
28/11/2006
 
 

מוצע לקבוע בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), איסור הפליה מחמת גיל במתן טיפול רפואי - חיוני לאסור הפליה גם מסיבה זו, שהיא אינה פחותה בחשיבותה מאיסורי ההפליה האחרים הנקובים בחוק.

לסעיף 2
חיוני כי המטפל יידע את המטופל אודות אינטרסים של המטפל או מקום עבודתו, בהצעת או העדפת טיפול מסוים דווקא - באם קיימים כאלה - על מנת שהמטופל יוכל לבחון לאושרם בתמונה מלאה ובמכלול השיקולים את הצעת המטפל והגורמים המלאים המניעים אותה, ואת הסכמתו או אי הסכמתו לקבלת הטיפול המוצע.

לסעיף 3
יש לאפשר למטופל לנסות לקבל, ככל שניתן, החלטה מושכלת לגבי הטיפול המוצע והסכמתו לחתום על טופס ההסכמה, בפרט משום שעסקינן בטיפולים מהסוג המנוי בתוספת לחוק.  על מנת להביא אפשרות זו למיצוי מירבי, יש לאפשר למטופל לקחת עימו את הטופס לעיונו, במקום שיצטרך - כפי שקורה כיום פעמים רבות בפועל - לחתום על הטופס בחופזה ותחת לחץ, לעיתים בסמוך מאד לטיפול, בלית ברירה וללא אפשרות לקרוא את הטופס בעיון כראוי ולהתייעץ לגביו עם קרוביו או אחרים.

תיקון הסעיף כאמור גם יקנה לטופס שניתן למטופל שהות לעיין בו כראוי, משנה תוקף לעניין הסכמת המטופל לטיפול המוצע.

ובכל מקרה, ניתנת לרופא המטפל הסמכות לקביעת המועד האחרון לחתימה על הטופס, כרשום בסעיף המוצע, ובלבד שמועד אחרון זה יעמוד במבחן הסבירות ויאפשר למטופל שהות מספקת לקריאת הטופס והחלטה.

מוצע גם כי מסירת הטופס למטופל תיעשה ע"י הרופא המטפל בלבד, בשל הצורך בסמכות גבוהה למסירת המידע והטופס במקרים פולשניים המנויים בתוספת כאמור.

בכל מקרה, תיקון אחרון זה, לא יחול במצבי חירום, בהתאם לאמור בסעיף 15 לחוק.

  הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – איסור הפליה מחמת גיל והסכמה מדעת לטיפול רפואי), התשס"ז-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד