הצ"ח הסרת הגבלת מועד להגשת תביעה בגין מחלת מקצוע
7/11/2006
 
 

ביטוח נפגעי עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, חל גם לגבי מחלות מקצוע.

בחוק ההסדרים לשנת 2003 [חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002] תוקן סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ונקבע בו כי גמלת כסף לא תשולם בעד תקופה העולה על 12 החודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה.

בנוסף, בסיפא של הסעיף האמור, נקבעה הגבלה לענין עצם הגשת התביעה בחלוף למעלה מ-18 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים בגמלה, ועל ידי כך נמנעת הגשת תביעות בגין מחלות מקצוע שנוצרו בעבר הרחוק יותר.

לאור האופי המיוחד והמובהק של תביעות לגבי מחלות מקצוע, המוגשות בדרך כלל רק לאחר חלוף תקופה ארוכה מהמועד בו נוצרו התנאים המזכים בגמלה, ולעתים רק לאחר תום יחסי עובד מעביד, מוצע להסיר את המגבלות האמורות מתביעות נפגעי עבודה בין מחלת מקצוע.


  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הסרת הגבלת מועד להגשת תביעה בגין מחלת מקצוע), התשס"ז-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד