הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים עם מוגבלות), התשע"א–2011

14/11/2011
 
 

מטרת הצעת חוק זו היא לסייע בצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות מתן העדפה במכרזים למעסיקים התורמים לצמצום הפערים החברתיים, בכך שהם מתחייבים להעסיק עובדים ממגזרים מוחלשים בחברה הישראלית. אנשים עם מוגבלות הינם אחת מהאוכלוסיות המוחלשות בחברה שניתן לקדמן באמצעות שילובם בשוק העבודה.


לפיכך מוצע לקבוע הסדר העדפה במכרזים למי שמעסיק או התחייב להעסיק אם יזכה במכרז עובדים עם מוגבלות. יצוין כי לעניין העובדים המועסקים מוחרגים עובדי חברות כוח אדם, וזאת כדי למנוע את המצב שבו, על מנת לזכות בהעדפה, יתקשרו מעסיקים באופן זמני עם קבלני כוח אדם.


בסעיף 2ג(ג) מוצע כי שיעורי ההעסקה של עובדים עם מוגבלות, וכן פרק הזמן שבגדרו יידרשו המעסיקים למלא את התחייבותם, ייקבעו בתקנות, זאת כדי לאפשר גמישות בהתאם לצרכים החברתיים בזמן נתון. התקנות ייקבע גם שיעור ההעדפה שתינתן למי שמעסיק עובדים עם מוגבלות, בהתאם להתחייבות שנטלו על עצמם.


סעיף 2ג(ד) המוצע, קובע כי במצב בו לאחר שקלול ההעדפה כאמור בסעיף קטן 2ג(ג) תימצא הצעתו של מעסיק עובדים עם מוגבלות בדרגה משוקללת זהה להצעה אחרת, תיבחר הצעתו של הראשון.
סעיף 2ג(ה) בא להבטיח כי התחייבות שנטל על עצמו מעסיק להעסיק עובדים עם מוגבלות אכן תמומש, בין באמצעות הגשת דו"ח ובין באמצעות קביעת ערבות.
הצעת החוק נוסחה ביוזמת עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה.

  הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים עם מוגבלות), התשע"א–2011
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד