הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות), התשע"א–2011

29/06/2011
 
 

מטרת הצעת חוק זו היא לסייע בצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות מתן העדפה במכרזים למעסיקים התורמים לצמצום הפערים החברתיים, בכך שהם מתחייבים להעסיק עובדים ממגזרים מוחלשים בחברה הישראלית. הורים יחידים, חרדים, בני העדה האתיופית ואוכלוסיה מבוגרת- כל אלו הן אוכלוסיות המתקשות להשתלב בשוק העבודה ולכן קידומן בשוק העבודה יסייע לצמצום הפערים בחברה.


לפיכך מוצע לקבוע הסדר העדפה במכרזים למי שמעסיק או התחייב להעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות. יצוין כי המועסקים לפי חוק זה לא יהיו עובדי חברות כוח אדם, על מנת למנוע מצב שבו יתקשרו מעסיקים באופן זמני עם קבלני כוח אדם במטרה לזכות בהעדפה.


בסעיף 2ג(ג) מוצע כי ביחס לכל אחת מהקבוצות המוגדרות בחוק ייקבעו בתקנות שיעורי ההעסקה אליהם יידרש מציע להתחייב כדי להיחשב כמעסיק של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, וכן פרק הזמן שבגדרו יידרשו מעסיקים אלה למלא את התחייבותם, זאת, כדי לאפשר גמישות בהתאם לצרכים החברתיים בזמן נתון. בתקנות ייקבע גם שיעור ההעדפה שתינתן למי שמעסיק עובדים עם מוגבלות, בהתאם להתחייבות שנטלו על עצמם.


סעיף 2ג(ד) המוצע, קובע כי במצב בו לאחר שקלול ההעדפה כאמור בסעיף קטן 2ג(ג) תימצא הצעתו של מעסיק של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות בדרגה משוקללת זהה להצעה של מעסיק שאינו כזה, הצעתו של, תיבחר הצעתו של הראשון.


סעיף 2ג(ה) בא להבטיח כי התחייבות שנטל על עצמו מעסיק של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות אכן תמומש, בין באמצעות הגשת דו"ח ובין באמצעות קביעת ערבות.
הצעת החוק נוסחה ביוזמת עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה.

  הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות), התשע"א–2011
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד