הצעת חוק מעונות יום שיקומיים
14/01/2011
 
 

הצעת חוק זו מטרתה לקבוע כי לפעוטות שיש להם אוטיזם, שהיא לקות הדורשת טיפול ייחודי וייעודי, תהיה אפשרות לשהות במעון יום שיקומי יעודי נפרד המתאים ללקותם או בכתה ייעודית נפרדת המתאימה ללקותם, במעון יום שיקומי.

חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000 (להלן – החוק) כנוסחו היום, מאפשר מצב שבו במעון אחד יאוכלסו פעוטות ממספר מוגבלויות שונות שלהם צרכים טיפוליים השונים במאפייניהם ובמהותם.

במצב דברים זה, נשללת למעשה מפעוטות עם מוגבלות הדורשת מיומנות טיפולית הייחודית ללקות, האפשרות ליהנות מטיפול מיטבי המותאם ללקותם ולמאפייניה.

מחקרים מראים כי המועד שבו נכנסים פעוטות עם אוטיזם למעון יום שיקומי הוא "חלון זמן" קריטי ביותר לשיקומם ולקידומם. אם יינתן להם, במועד זה, טיפול ייעודי ואינטנסיבי המותאם ללקותם, יביא הדבר למימוש מרבי של הפוטנציאל הטמון בהם ויאפשר את התקדמותם באופן הטוב ביותר.

בהצעת חוק זו מתבקשת המדינה לאפשר לילדים שיש להם אוטיזם לקבל טיפול המתאים ללקותם המורכבת והייחודית, בידי אנשי מקצוע מיומנים שלהם כלים לעבודה עם הלקות.

ככלל, על ילד שיש לו אוטיזם יחולו הוראות החוק המתאימות גם למצבו, למעט לגבי אותם סעיפים שנדרשת לגביו התייחסות מיוחדת.

מוצע לקבוע שילד עם אוטיזם יהיה זכאי להיות מטופל במסגרת של מעון יום שיקומי המיועד לצרכיו, בכפוף לכך שלאחראי עליו עדיין תהיה זכות להחליט שילדו יטופל ויושם במעון יום שיקומי שאינו ייעודי.

עוד מוצע לקבוע כי מעון יום שיקומי ייעודי יקלוט פעוטות לאורך כל שנת הלימודים. ילדים עם אוטיזם מאובחנים לאורך כל השנה. הגיל המאוחר יחסית שבו ניתן לאבחן ילד עם אוטיזם (לרוב לא לפני גיל שנה וחצי) והדרישות הבירוקרטיות והמקצועיות של האבחון מעכבות את התהליך עוד יותר מלילד עם נכות התפתחותית אחרת, ובכך מעכבת יותר את כניסתו של ילד שיש לו אוטיזם למעון, עד כדי כך שלעיתים הוא מאבד את הסיכוי לקבל טיפול במעון יום שיקומי.

יש לוודא שכל ילד עם אוטיזם, כאשר הוא אובחן במהלך השנה ולא בתחילתה, יקבל את המענה והמסגרת ההולמים את צרכיו הייחודיים מהר ככל האפשר ולאורך כל שנת הלימודים.

כפועל יוצא מהאבחון המאוחר ומהקליטה המדורגת לאורך כל השנה, המעונות נמצאים פעמים רבות בתפוסה חלקית בתחילת שנת הלימודים ומתמלאים רק בשלב מאוחר יותר.

על כן ייתכן מצב בו מעון שכבר פעל בשנת הלימודים הקודמת ימשיך לשנת הלימודים החדשה במספר פעוטות הנמוך מהמספר המזערי הקבוע בתקנות. על מנת לאפשר רצף טיפולי ולהסדיר את מחויבות המדינה לספק לכל ילד אוטיסט מעון, מוצע כי מעון ממשיך יופעל גם כאשר המעון לא מאוכלס במספר המזערי הקבוע בתקנות.

עקב כך וכיוון שהתקציב המועבר למעון ניתן כסל אישי לילד ובהתאם למספר הילדים הנמצא בפועל במעון ואינו ניתן למעון כמסגרת, מוצע גם  שהמדינה תממן את הפער בין מספר הפעוטות הנמצאים במעון בתחילת השנה לבין המספר המזערי הקבוע בתקנות.

 הצעת חוק זו באה להסדיר את מחויבות המדינה להפעלת מעונות לצורך מתן טיפול לכל פעוט מאובחן, על פי חוק.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד