ייצוג הולם בחברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים
 
 

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות),  ובעקבותיו בחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959 (להלן – חוק שירות המדינה (מינויים)), נכללות הוראות שעניינן ייצוג הולם לאוכלוסיה עם מוגבלות. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קבע הוראה כללית החלה על כל מעביד, ציבורי או פרטי, אשר מעסיק יותר מ-25 עובדים. הוראה זו מטילה על מעביד שראה כי אין בקרב עובדיו ביטוי הולם לאנשים עם מוגבלות לפעול למתן ביטוי הולם כאמור, אך אינה קובעת באלו דרכים יעשה זאת. יצויין כי תוקפה של הוראה זו נקבע לשבע שנים ממועד פרסום החוק והיא תוקנה לשתים עשרה שנה ממועד פרסום החוק (כלומר, היא תפקע בחודש מרץ 2010).

בחוק שירות המדינה (מינויים), אשר הוראותיו חלות על עובדי מדינה, נקבעה הוראה מחייבת יותר המטילה חובה ליתן ביטוי הולם לייצוג של אנשים עם מוגבלות בכל משרדי הממשלה וביחידות הסמך וכן בכנסת, בלשכת נשיא המדינה ובלשכת מבקר המדינה. ההוראה אף מפרטת דרכים שונות להשגת ייצוג הולם (סעיף 15א לחוק). הוראה זו אינה חלה על עובדי רשויות מקומיות ותאגידים שהוקמו בחוק.

בחוק החברות הממשלתיות קיימות הוראות המחייבות ליתן ביטוי הולם ליצוג שני המינים וליצוג האוכלוסיה הערבית במינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה. לא קיימת הוראה מקבילה ביחס ליצוג אנשים עם מוגבלות בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות.
 
הצעת חוק זו באה להשלים ולחזק את הוראות החוק המחייבות מתן יצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בקרב העובדים במגזר הציבורי בדרכים הבאות:

1. החלת החובה ליתן ביטוי הולם ליצוג אנשים עם מוגבלות, הקיימת בחוק שירות המדינה (מינויים) (אשר חלה כאמור על משרדי הממשלה, יחידות הסמך, הכנסת, לשכת נשיא המדינה ולשכת מבקר המדינה) - גם על רשויות מקומיות ועל תאגידים שהוקמו בחוק.
2. הרחבת החובה החלה על חברות ממשלתיות ליתן יצוג הולם במינויים לדירקטוריון החברה לשני המינים ולאוכלוסיה הערבית, כך שיינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין גם לייצוג של אנשים עם מוגבלות.  
3. קביעה כי אחת הפעולות שעל משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות והתאגידים שהוקמו בחוק לעשות לקידום ייצוג הולם בכלל ובקרב אנשים עם מוגבלות בפרט, היא למנות מבין העובדים עובד שיהיה ממונה על קידום השוויון ועידוד הייצוג ההולם. המלצה ברוח זו ביחס למשרד הממשלה נכללה בדוח הוועדה הבינמשרדית שהוגש ליועץ המשפטי לממשלה ביום 5 באוגוסט 2003  (ראו עמ' 12 לדוח). ההמלצה אומצה על ידי הממשלה.

בדיון שהתקיים בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בנושא יצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשירות המדינה (ביום 2 בדצמבר 2003) התברר כי בנוסף לקושי הכללי לגבי קבלה לעבודה של אנשים עם מוגבלות, קיימת רתיעה מיוחדת מקבלה לעבודה של אנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית. לפיכך, מוצע להדגיש כי במתן ביטוי הולם ליצוג של אנשים עם מוגבלות יש ליתן את הדעת גם ליצוגם של אנשים עם לקות נפשית או שכלית.

  הצעת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה) (ייצוג הולם בחברות ממשלתיות, רשויות מקומיות
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד