הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על תיכוניים, התשס"ו-2006
 
 

שיעור מסוים, הנאמד בין 10 ל-15 אחוזים מכלל אוכלוסיית התלמידים, הם בעלי לקות למידה מסוג אחד או יותר. תלמידים אלה נזקקים להתאמות במסגרת לימודיהם, שאם לא כן, הם מתקשים לממש את מרב הפוטנציאל שלהם, בשונה מתלמידים אחרים, והישגיהם אינם משקפים את יכולותיהם. השלכותיה של לקות הלמידה באות לידי ביטוי הן בשלבי החינוך המוקדמים, והן בשלבי החיים המאוחרים יותר, במסגרת הלימודים הגבוהים.
 
בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לצורך לתת מענה לצרכים המיוחדים של אוכלוסיית התלמידים לקויי הלמידה. מטרתה של הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על תיכוניים, התשס"ו-2005 (להלן – הצעת החוק), לעגן את זכויותיהם של מועמדים לקבלה ללימודים ושל תלמידים עם לקות למידה במסגרת הלימודים, במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות על תיכוניים נוספים, לרבות במוסדות על תיכוניים להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית ובמכינות קדם אקדמיות וקדם הנדסאיות.
 
יצוין כי כבר היום פועלת ועדת משנה מיוחדת של הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, אשר פועלת לקידום הטיפול בסטודנטים עם לקות למידה במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציביהם. כן הולכת ונבנית מערכת אחידה לאבחון לקויות למידה למוסדות אלה. עם זאת, יש חשיבות לעגן גם בחקיקה את זכותם הבסיסית של תלמידים עם לקות למידה להתאמות לצורכיהם, הן בהליך הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה ולמוסדות על תיכוניים נוספים כאמור, והן במסגרת לימודיהם במוסדות אלה, והכל בתנאים שיאפשרו להם להביא לידי ביטוי את יכולתם וכישוריהם (סעיפים 1 ו-2).
 
מוצע כי המועצה להשכלה גבוהה תהיה מוסמכת לקבוע כללים לשילוב תלמידים עם לקות למידה במוסדות שבפיקוחה. לענין המוסדות העל תיכוניים הנוספים, ייקבעו הוראות בנושא זה על ידי שר החינוך, התרבות והספורט או שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, לפי סוג המוסד (סעיף 3). עוד מוצע כי כל המוסדות העל תיכוניים יפרסמו את הנהלים שקבעו ליישום הכללים או ההוראות האמורים (סעיף 4).

מוצע כי שר החינוך, התרבות והספורט יקבע את מהותו של אבחון מתאים לענין החוק המוצע, ובין היתר, יקבע מהם תנאי הכשירות וההכשרה המקצועית לשם מתן אבחון כאמור (סעיף 5). עוד מוצע לקבוע כי אין בהוראות החוק כדי לחייב התאמה לתלמידים עם לקויות למידה כאשר הדבר מתחייב מהדרישות המהותיות של מבחן או מטלה, המוטלים על תלמיד במסגרת לימודיו או כאשר יש בהתאמה כאמור כדי להטיל נטל כבד מדי על המוסדות העל תיכוניים. זאת, בדומה להוראות החקיקה בנושא שוויון זכויות  לאנשים עם מוגבלות (סעיף 6).

עוד קובעת הצעת החוק כי החוק יוחל בהדרגה במשך תקופה שש שנים, בפריסה שווה בכל אחת משנים אלה, כדי לאפשר היערכות מתאימה של המוסדות ליישום הוראות החוק המוצע (סעיף 9).

  הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על תיכוניים, התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד