הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) (תיקון – דחיית מועד חובת הנגישות), התש"ע–2010
21/03/2010
 
 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה–2005 (להלן – תיקון מס' 2) הוסיף את פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק). בפרק ה'1 האמור נקבעה חובת התקנת תקנות במגוון תחומים, שנועדו למלא בתוכן את סעיף 2 לחוק.
על פי תיקון מס' 2 חוייבו רוב משרדי הממשלה השונים להגיש לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת (להלן – הוועדה) תקנות לאישור הוועדה עד ליום 1 במאי 2006. לנוכח מורכבותו של הנושא התעכבו משרדי הממשלה בהגשת התקנות לאישור הוועדה.
כך, בכנסת השבע-עשרה אושרו בוועדה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח–2008, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ט–2009 ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט–2009.

בנוסף, הוגשו לאישור הוועדה בכנסת השבע-עשרה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשס"ח–2008 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ח–2008 (להלן – התקנות); תקנות אלה לא אושרו מפאת פגרת הקיץ ופגרת הבחירות שהחלה סמוך לאחר תום פגרת הקיץ.
בתאריך 21 ביולי 2009 הוגשו התקנות, בשנית, לוועדה. יצויין, כי כל קובץ תקנות מכיל בין 52 ל-77 עמודים והיקף הנושאים העולים בכל קובץ תקנות הוא רחב ומגוון כפי שעולה בדיוני ועדת המשנה שהוועדה הקימה.

הדיונים באישור התקנות שדנות בהתאמות נגישות לשירות החלו בתחילת נובמבר 2009 והדיונים באישור התקנות שדנות בהתאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים החלו בסוף דצמבר 2009 סמוך לאחר אישור תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התש"ע–2010 שעוסקות בהתאמות נגישות בבניין מגורים חדש.

במהלך הדיונים בתקנות בוועדת המשנה העלו משתתפים רבים את הטענה שעקב המועדים הנקובים בחוק לפיהם מי שאינו רשות ציבורית חייב לבצע את התאמות הנגישות לפי התקנות עד ליום 1 בנובמבר 2012 ואם מדובר ברשות ציבורית עד ליום 1 בנובמבר 2018 ועקב האיחור הרב של למעלה משלוש שנים בהגשת התקנות לאישור הוועדה לא נותר להם זמן מספיק לבצע את התאמות הנגישות לפי החוק. בנוסף, באותם דיונים העלו נציגי רשויות מקומיות את מורכבות ביצוע התאמות הנגישות שיידרשו לפי החוק.

כיוון שטענה זו מוצדקת ומתוך תפיסה שהארכת המועד תסייע במימוש מטרת החוק, מוצע לדחות את המועדים ביחס להתאמות נגישות לשירות ולהתאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים בפרק הזמן שחלף מאז המועד שהיה על משרדי הממשלה להביא את התקנות לאישור הוועדה לגבי מי שאינו רשות ציבורית וכן לגבי רשויות מקומיות.

  הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) (תיקון – דחיית מועד חובת הנגישות), התש"ע
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד