הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע–2009
22/12/2009
 
 

מוסד הדיור המוגן, לדיור ושירותים לזקנים עצמאיים, תופס תאוצה בשנים האחרונות. במסגרת זו נרקמת מערכת יחסים מיוחדת, לרוב ארוכת טווח, בין הדייר הזקן למפעיל, מנהל הבית והצוות המשתייך אליו. הדיירים במסגרת זו ממנים את שהייתם מכל חסכונות חייהם ולרוב מכירת בית מגוריהם. כספים אלו מופקדים בידי מפעילי ומנהלי הבתים, האמונים מאותו רגע ואילך על מתן הדיור המוגן לדייר המזדקן עד לאחרית ימיו.
חרף האמור, ולמרבה הפלא, אין כיום חוק בישראל המסדיר מערכת יחסים מיוחדת ורגישה זו, הן מההיבט הסוציאלי והן מההיבט הכלכלי.


הנושאים העיקריים בהם עוסקת הצעת החוק הינם כדלהלן:
פיקוח-הקניית סמכויות לממונה מטעם משרד הרווחה.
הממונה יעניק רשיונות לבתי דיור מוגן ויוודא עמידתם בדרישות האנושיות הבסיסיות כפי שנקבעו בחוק.
הממונה יהיה רשאי למנוע, להתלות או לשלול את רשיונו של בית דיור מוגן שלא יעמוד בדרישות האמורות.
הממונה יקבל כל פניה ותלונה של הדיירים. כמו כן, יבדוק את עמידתם של המפעיל/המנהל בתנאי ההתקשרות שבהסכם ההתקשרות.
חובות המפעיל והמנהל-הטלת חובות על מפעיל ומנהל בית הדיור המוגן כגון: דאגה לשלום ורווחת הדייר, שמירה על פרטיותו, בדיקה יומית של שלומו,  הבטחת מקום במחלקה סיעודית במחיר שהוסכם מראש, הוצאת מסמך גילוי נאות כל שנה על מצב החברה.
שקיפות-הסכם ההתקשרות בין הדייר לבית הדיור המוגן יכלול את כל הפרטים הנוגעים להתקשרות, לרבות, סל השירותים, כל התשלומים בהם מחויב הדייר, פירוט יחידת הדיור, התנאים למגורים, תנאי החזרת הכספים ומועדם, תנאים לפינוי יחידת הדיור, פירוט זכויות הדייר, פירוט הנושא הסיעודי.
סל השירותים-הרכבת סל שירותי חובה בסיסיים: שירותי בריאות ורפואה, שירותי עבודה סוציאלית, שירותי שמירה, ביטוח מבנה וצד ג', בטחון ובטיחות, שירותי אחזקה, שירותי ניקיון, שירותי תרבות וחברה, שירותי כוננות ומנגנון לבקרת מצבו של הדייר. ושירותים נוספים בתשלום לבחירת הדייר: אספקת ארוחות, עזרה בניהול משק בית, טיפול אישי, ליווי לקבלת טיפול רפואי חיצוני ושירותי הסעה.
תשלומים-הבית יוכל לגבות מהדייר רק תשלומים שסוכמו מפורשות בהסכם.
הבטחת כספי הפיקדון-עד למועד כניסה לדירה-ערבות בנקאית. לאחר מכן-רישום הערת אזהרה עם מתן ייפוי כח לעו"ד מטעם הדייר והפקדת 50% מכספי הפיקדון בחברה לנאמנות של אחד מחמשת הבנקים הגדולים.
מועדי השבת הפיקדון-בהתאם לחוק והפסיקה.
מטפל אישי-מתן אפשרות לדייר להעסיק מטפל חיצוני על חשבונו ללא תוספת במחיר לבית הדיור המוגן.

  הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד