הצעת חוק עדכון תגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות חיילים שנספו במערכה (תיקוני חקיקה), התש"ע–2009
1/12/2009
 
 

סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950 וסעיף 3 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב], קובעים כי שר הביטחון רשאי בצווים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת להעלות את שיעורי השכר הקובע, הדרגה הקובעת והתגמולים, לפי החוקים האמורים.

שיטת העדכון נקבעה בהסכם שנערך בשנת 1986 בין יו"ר ארגון נכי צה"ל וראשי אגפי התקציבים והשיקום במשרד הביטחון ונציג הממונה על התקציבים באוצר, ולפיה יבוצע עדכון פעמיים בשנה לפי שיעור עליית מדד השכר בסקטור הציבורי הקהילתי במשק, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקרה של תוספות יוקר או תוספות שכר הן ישולמו החל מהמועד שבו הן משולמות לעובד המדינה, ובמועד העדכון תיערך התאמה ביניהן לבין  שיעורי התגמולים המעודכנים.
העדכון, שאמור להתבצע בחודשים אפריל ואוקטובר בכל שנה, נערך בפועל באיחור רב. לעיתים מובא נוסח הצווים והתקנות המעדכנים את שיעורי התגמולים לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לאחר שחלפה יותר משנה ממועד העדכון. האיחור מנומק הן במאפייניו המיוחדים של המדד שנבחר, אך גם בפרוצדורה הממושכת של קיום התייעצות בין המשרדים והכנת התקנות והצווים לאישור הוועדה. יצוין כי ההפרש בשיעורי התגמולים משולם רטרואקטיבית ממועד העדכון, אך זאת בשיעורו הנומינאלי בלבד, מבלי שניתן פיצוי כלשהו על שחיקה, ככל שחלה, בסכומים המשולמים.

הצעת חוק זו מבקשת להקל על תהליך העדכון ולמנוע את הפגיעה הנגרמת לנכי צה"ל ולבני משפחות החיילים שנספו, עקב הפיגור בעדכון התגמולים. לפי המוצע, יתבצע עדכון אוטומטי של שיעורי התגמולים ושל השכר הקובע, בחודשים אפריל ואוקטובר בכל שנה, בהתאם לעלייה במדד שעליו הוסכם בהסכם 1986 ולפי אותם עקרונות. גם המנגנון שנקבע בהסכם ביחס לתוספות השכר ימשיך לחול, באופן שתוספת שכר או תוספת יוקר המשולמות לדירוג המינהלי ישולמו גם הן ממועד תשלומן לעובדי המדינה, וההתאמה בינן לבין שיעורי העדכון תתבצע במועד העדכון שלאחריו. כמו כן מוצע כי כל פיגור בתשלום התגמולים ישא הפרשי הצמדה וריבית. כדי להקל על המעקב אחר ביצוע העדכון, יפרסם שר הביטחון את השיעורים המעודכנים, ואולם פרסום יהיה מאוחר למועד העדכון האוטומטי.

  הצעת חוק עדכון תגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות חיילים שנספו במערכה (תיקוני חקיקה), התש"ע–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד