הצעת חוק ועדות רפואיות (מזכיר ועדה וחובת גילוי מידע), התשס"ו-2006
 
 

ועדות רפואיות הינן ועדות מעין-שיפוטיות, אשר בסמכותן להכריע בנושאים שנקבעו לכך בדין מכוחן הוקמו. כיום, הועדות הרפואיות פועלות, על פי רוב, בתוך הגופים המשלמים את הגמלאות ברשות המבצעת.

על מנת לשמור על אופיין המעין-שיפוטי של הועדות וכדי שהצדק גם ייראה וגם ייעשה, מוצע להביא לידי ביטוי את ההפרדה בין הועדות הרפואיות לבין הגופים המשלמים את הגמלאות ולקבוע:

א.  שמזכירי הועדות לא ימונו מבין עובדי הגופים שמכוחם הוקמו הועדות.
מדובר, בהקשר זה, בועדות שהוקמו מכוח חיקוקים שונים כגון: חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב], חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד–1954, חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970 .

ב.   כן מוצע לקבוע כי כל מסמך או מידע אשר יועבר לועדה הרפואית, יועבר לעיונם של שני הצדדים וזאת תוך זמן סביר לפני הדיון.

בדרך זו שני הצדדים – הן הנבדק והן הגוף המשלם – יהיו במצב שכלל הנתונים והמידע יהיה בפניהם. כחריג לכלל האמור, מוצע כי במקרים בהם מסירת המידע עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של הנבדק, יימסר המידע לבא כוחו של האדם, או לאדם אחר המייצגו.

הצעת חוק זו תתן מענה לתחושה הקיימת בדבר חוסר האיזון וחוסר השקיפות הקיימת בעבודת הועדות הרפואיות וועדות העררים. יש לחתור לכך כי כל המידע הקיים בפני הועדה יועמד לרשותם של שני הצדדים הבאים בפני הועדה, באופן שווה וזהה, וכן יש לקבוע שמזכירי הועדות אשר מרכזים את עבודת הועדה לא יהיו עובדיו של אחד הצדדים – עובדי הרשות המבצעת, כדי שלא תגרם תחושה שיש בפועלם משום הטיית עבודת הועדה.

הצעת חוק זו תביא לידי ביטוי את מעמדן העצמאי של הועדות הרפואיות ואת היותן גופים מעין-שיפוטיים.

הצעת חוק של חבר הכנסת זבולון אורלב

  הצעת חוק ועדות רפואיות (מזכיר ועדה וחובת גילוי מידע), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד