הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון – פרסום מידע בדבר תאונות עבודה ומחלות מקצוע), התשס"ט–2009
7/05/2009
 
 

הצעת חוק זו באה לקדם את התפישה כי זכותו של האזרח וכן חובתה של הרשות, לתת לאזרח מידע ומסמכים הנמצאים בידי הרשות. זו אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי, ומהווה תנאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי. נגישות למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים ובהם שוויון, שלטון החוק, וכיבוד זכויות האדם וכן תאפשר בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי השלטון.

הממונה על הבטיחות במפעל לפי סעיף 25 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד–1954 (להלן – הממונה), מחויב ב-19 סעיפי חובה לפי תקנה 10(א) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו–1996, הכוללים מחויבות לבצע סקר סיכונים, לעמוד על תנאי העבודה של העובדים ושל הקבלנים, לוודא קיום ההוראות והתיקונים וביצועם התקין. בנוסף, לפי פסקת משנה (7), הממונה מופקד על בירור סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, ועל עריכת ממצאים ומסקנות בכתב עבור המעביד. כמו כן, בפסקת משנה (8) נאמר כי הממונה ירכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל. גם ועדת בטיחות מחויבת, לפי סעיף 14 לחוק לברר את סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה במפעל. מן הראוי כי מידע כאמור לא יוסתר מעיני ציבור העובדים.

על כן, על מנת שהמידע הנאגר ברשות הממונים על הבטיחות במפעלים ומועבר למעבידים לא יהפוך ל"עיר מקלט", שבה יוסתרו מעינו של הציבור ממצאים בנושאים חשובים, ובכך תסוכל מטרתו של חוק חופש המידע, ותפגע הדמוקרטיה, מוצע כי המעבידים יהיו חייבים להעמיד לרשות העובדים במפעל את כל המידע האמור, ויעבירו מידע כאמור לארגון העובדים היציג או לוועד העובדים במפעל.

  הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון – פרסום מידע בדבר תאונות עבודה ומחלות מקצוע), התשס"ט–200
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד