הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון מועדי תשלום גמלאות)
 
 

ציבור מקבלי הגמלאות מאת המוסד לביטוח לאומי תלוי בחלקו הגדול בתשלומים אלה כמקור הכנסה בלעדי. בין הזכאים ניתן למנות את מקבלי קצבאות הזקנה והשאירים, שלא שפר גורלם לצבור פנסיה ממקום עבודה, הנזקקים להבטחת הכנסה, נכים נפגעי עבודה ועוד.

עבור אוכלוסייה זו, כל תוספת לגמלה, ולו הקטנה ביותר, היא בעלת משמעות קיומית. כאשר עדכון גמלאות הביטוח הלאומי נעשה אחת לשנה, אין בכך משום שמירה על כוח הקניה של אותה אוכלוסייה, במיוחד בקרב אוכלוסיית הגמלאים, החשים ביתר שאת תנודות ולו הקלות ביותר בשיעורי האינפלציה.

עדכון הגמלאות פעמיים בשנה, כדבר שבשגרה, יש בו כדי לתרום לשמירת כוח הקניה ואין ספק שהוא בגדר מדיניות חברתית נאותה וצודקת.

המנגנון החוקי הקיים עתה לעדכון הגמלאות, תוך הצמדתו לתשלום תוספת היוקר או לפיצוי בעד התייקרות בתקופות של אינפלציה נמוכה, משמש בידי האוצר מכשיר לאי עדכון הכנסתם של מקבלי הגמלאות האמורים, וזאת בטיעונים שונים ומשונים אודות עדכון בהקשר לעליה משמעותית במדד המחירים לצרכן. עמדה זו מונעת בינתיים את עדכון הגמלאות וכנראה שרק בהכרעת בית הדין הגבוה לצדק תבוא הישועה לציבור הסמוך על שולחנו הסוציאלי של המוסד לביטוח לאומי.

הצעת חוק זו באה למנוע אפשרויות למניפולציות ופרשנות לא הוגנת להסדר לביטוח הלאומי מטעם האוצר, וזאת על ידי קביעת מנגנון עדכון קבוע של הגמלאות פעמיים בשנה במועדים מוגדרים.

הצעת חוק של חבר הכנסת דוד טל

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון מועדי תשלום גמלאות), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד