חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 4), התשס"ח–2008
2/07/2008
 
 

תיקון מספר 1

1.

בחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד–1994[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "השר האחראי", בפסקה (2), במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "שר הרווחה והשירותים החברתיים".

תיקון סעיף 2

2.

בסעיף 2(ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן הוראות ותנאים לביצוע ההסעה והליווי של הפעוטות עם המוגבלות".

תיקון סעיף 3

3.

בסעיף 3 לחוק העיקרי –

 

 

(1)    בכותרת השוליים, המילים "או מעון יום שיקומי" – יימחקו;

 

 

(2)    במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 

 

 

"(ב)  רשות מקומית שבתחום שיפוטה גר פעוט עם מוגבלות, אחראית לביצוע הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות למעון היום השיקומי וממנו במשך שנת הלימודים, בהתאם לימי פעילותו ולשעות פעילותו של מעון היום השיקומי ועל פי הכללים והמבחנים, ההוראות והתנאים שנקבעו לפי סעיף 2(ב); בסעיף קטן זה, "שנת לימודים" – שנת לימודים כמשמעותה בסעיף 14 לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988[2], ואולם רשאי השר האחראי לקבוע שנת לימודים אחרת לעניין סעיף קטן זה, למקרה מסוים או לסוגי מקרים.";

 

 

(3)    בסעיף קטן (ג) –

 

 

 

(א)    בפסקה (1), המילים "שהעביר לרשות המקומית כתב התחייבות," – יימחקו, במקום "בהסעת" יבוא "בהסעה או בליווי בהסעה של", ואחרי "לרשות המקומית" יבוא "שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות";

 

 

 

(ב)    בפסקה (2), במקום הרישה עד המילים "כאמור בפסקה (1)" יבוא "הובא לידיעתה של רשות מקומית קיומו של ליקוי כאמור בפסקה (1), בין בהודעה מאת מעון היום השיקומי לפי אותה פסקה ובין בדרך אחרת", ואחרי "תפעל" יבוא "הרשות המקומית".

תיקון סעיף 5

4.

בסעיף 5(ב) לחוק העיקרי, במקום "לא יסיע מעון יום שיקומי או" יבוא "לא תסיע".

תיקון סעיף 6

5.

בסעיף 6 לחוק העיקרי, בכל מקום, המילים "או מעון יום שיקומי" – יימחקו.

תיקון סעיף 8

6.

בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי "חוק זה" יבוא "לעניין הסעה וליווי בהסעה של ילדים עם מוגבלות", ובסופו יבוא "ותקנות כאמור לעניין הסעה וליווי בהסעה של פעוטות עם מוגבלות יהיו באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת".  • התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח (24 ביוני 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 307, מיום ב' בתמוז התשס"ז (18 ביוני 2008), עמ' 664.

[1]ס"ח התשנ"ד, עמ' 71; התשס"ה, עמ' 428.

[2]ס"ח התשמ"ח, עמ' 114.

  חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 4), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד