חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 21), התשס"ח–2008
2/07/2008
 
 

הוספת סעיף 15א1

בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה–1975[1], אחרי סעיף 15א יבוא:

 

"מסירת מידע מהקרן

15א1.

(א)    הקרן תמסור מידע שקיבלה לפי סעיף 15,  בדבר שם המבטח של רכב ומספר הפוליסה שלו, לפי מספר הרישוי של הרכב, לנפגע או לגוף שייקבע, בהתאם לבקשתו שבה יצוין כי המידע נדרש לו לשם מימוש זכויותיו בקשר לתאונת דרכים; נוסף על המידע האמור, תמסור הקרן למשטרת ישראל מספרי רישוי ותקופות ביטוח של כלי רכב, לשם חקירת תאונות דרכים ואכיפת הוראות הדין הנוגעות לכך ולשם אכיפת הוראות פקודת הביטוח.

 

 

 

(ב)    שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע את הגופים הזכאים לקבל מידע לפי סעיף קטן (א), ואת האופן, המועד והתנאים למסירת המידע מהקרן לנפגעים, לגופים כאמור ולמשטרת ישראל, וכן את התשלום שרשאית הקרן לגבות בעד מסירתו, ורשאי שר האוצר, לקבוע הוראות שונות לגבי מבקשי מידע שונים."  • התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח (24 ביוני 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח (15 באוקטובר 2007), עמ' 16, עמ' 164.

[1]ס"ח התשל"ה, עמ' 234; התשס"ח, עמ' 198.

  חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 21), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד