חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108), התשס"ח-2008
2/07/2008
 
 

תיקון סעיף 370

1.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1], בסעיף 370, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

 

 

"(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי עובד המוסד שהמינהלה הסמיכה לכך, לוותר מיוזמתו, על הפרש, קנס, תוספת או ריבית, כאמור באותו סעיף קטן, כולם או חלקם, גם אם לא הוגשה בקשה לפי הסעיף הקטן האמור, בהתקיים אחד מאלה:

 

 

 

(1)    החייב בתשלום נפטר;

 

 

 

(2)    עובד המוסד שוכנע, על יסוד אישור רפואי, כי מחמת מצב בריאותו של החייב בתשלום, נבצר ממנו להגיש בקשה כאמור;

 

 

 

(3)    החייב מטפל בבן משפחה חולה הזקוק להשגחה מתמדת; בפסקה זו, "בן-משפחה" – בן-זוג, הורה או ילד;

 

 

 

(4)    החייב מטופל במוסד, נמצא בתהליך גמילה מסם או אינו ניתן להשמה בעבודה כלשהי בגלל שימושו בסמים; בפסקה זו, "מוסד" ו"סם" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993[2];

 

 

 

(5)    אם הוויתור הוא על קנס, תוספת או ריבית – הסכום הכולל שעליו מוותרים אינו עולה על 10% מהשכר הממוצע, והחוב שבשלהם הוטלו הקנס, התוספת או הריבית שולם במלואו;

 

 

 

(6)    מי שהשר קבע, בצו, לעניין זה."

תחילה

2.

תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש לאחר פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על דמי ביטוח המשולמים בעד יום התחילה ואילך.  • התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח (24 ביוני 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 382, מיום כ"ה באדר ב' התשס"ח (1 באפריל 2008), עמ' 572.

[1]ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 513.

[2]ס"ח התשנ"ג, עמ' 126.

  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108), התשס"ח-2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד