הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – אחריות המבטח לבדיקת מסמכים), התשס"ח–2008
3/04/2008
 
 

רכישת ביטוח חיים או ביטוח סיעודי מותנית במילוי הצהרת בריאות של המבוטח מול חברת הביטוח. ההצהרה נועדה להבהיר את מצבו הרפואי של המבוטח טרם כריתת חוזה הביטוח כדי למנוע הונאה במידה ויסתיר מפני חברות הביטוח את דבר מחלתו או פגם יסודי אחר בבריאותו.
ישנם מצבים בהם לא מילא המבוטח כראוי את טפסי ההתקשרות עם חברת הביטוח, אך לא בשל ניסיון להסתיר דבר, כך למשל בשל אי הבנת הנקרא מסיבת קשיי שפה; אי הבנת המונחים והמושגים הרפואיים; בשל כך שלא קיבל הסבר מתאים מסוכן הביטוח; בשל שרכש ביטוח מעבר לגיל בו ניתן להצטרף לביטוח או שמפאת מצבו הרפואי לא הבין את משמעות המילים הנאמרות לו. בכל המקרים הללו יתכנו מצבים בהם לא נמסר למבוטח על בעיה שתמנע ממנו ליהנות בעתיד מהפוליסה.
אי מילוי הטפסים כנדרש או אי עמידה בתנאי יסודי כלשהו יכול להביא למצב שבו המבוטח יהיה חשוף לסיכון של העדר ביטוח או של מצב של תת ביטוח ביום בו יזדקק לו, וזאת למרות ששילם את הפרמיה עד קרות מקרה הביטוח.
מוצע תיקון המחייב את חברת הביטוח לבדוק את שלמותם ותקפותם של כל המסמכים וההצהרות שהגיש המציע כפי שנדרש על ידי המבטח, תוך שישה חודשים מיום כריתת חוזה הביטוח, וזאת בכל דרך ראויה שיבחר המבטח וימצא אותה לנכון.
באם לא נמסרה תשובה או הסתייגות המבטח למבוטח תוך שישה חודשים, לא יהיה זכאי המבטח להסתמך על פגם שנפל בכריתת חוזה הביטוח עקב אי שלמותם או תקפותם של המסמכים שאותם מסר או נדרש למסור המבוטח, והפוליסה תהיה תקפה על אף פגמים כאמור בחוזה הביטוח.

הצעת חוק של קבוצת חברי כנסת

  הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – אחריות המבטח לבדיקת מסמכים), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד