חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 85), התשס"ח–2008
6/03/2008
 
 

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 85), התשס"ח–2008*

בפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 71א יבוא:

1.

הוספת סעיף 71א1

(א)      מי שניתן לו תג נכה כמפורט בתוספת התשיעית רשאי לנהוג ברכב שלגביו ניתן התג האמור בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית, למעט בנתיב שיועד, על פי תמרור, לרכב להסעת המונים שאינו אוטובוס.

71א1.

"נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית

 

 

(ב)       הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב.

 

 

 

 

 

 

(ג)       השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הנתיבים שבהם רשאי לנהוג מי שניתן לו תג נכה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שחלפו שנתיים ממועד התחילה של סעיף זה."

 

 

 

 

 

 

אחרי התוספת השמינית לפקודה יבוא:

2.

הוספת התוספת התשיעית

"תוספת תשיעית

 

 

(סעיף 71א1)

 

 

1.        תג נכה התואם במראהו את תמרור ג-43: חנייה לרכב של נכה – משותק רגלים, בהתאם להודעת תעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל–1970[2]."

 

 

 

 

 

 

שאול מופז

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

 

 

 

 

 

 

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

 

שמעון פרס

נשיא המדינה

 * התקבל בכנסת ביום כ' באדר א' התשס"ח (26 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 187, מיום כ"ד בכסלו התשס"ח (4 בדצמבר 2007), עמ' 64.

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 208.

[2] ק"ת התש"ל, עמ' 738.

  חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 85), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד