הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - אגרות הסעה), התשס"ח-2007
4/12/2007
 
 

אגודת מגן דוד אדום בישראל (להלן- האגודה) מעניקה שירותי הסעות חירום לתושבי המדינה. על כן, הבטחת תקינות פעילותה הנה בעלת חשיבות מהמעלה הראשונה. מאחר ומקור מרכזי למקורות המימון של האגודה הוא גביית תשלום ממקבלי השירות, קיימת חשיבות לאימוצו של מנגנון שיבטיח כי האגודה תוכל לגבות את עיקר התשלומים עבור השירותים שספקה. מצב הדברים הקיים אשר במסגרתו נדרשת האגודה לפנות ישירות למקבלי השירות אינו עולה בקנה אחד עם מטרה זו, זאת מאחר והיא נתקלת בקשיים לגביית התשלומים האמורים מטעמים שונים.
יתרה מכך, מצב הדברים הקיים לפיו על מקבל השירות לשלם את מלוא התשלום עבור השירות שקיבל לאגודה ורק לאחר מכן לפנות לקופת החולים בה הוא מבוטח לקבלת החזר, אף הוא אינו נקי מקשיים, זאת נוכח העובדה שמקבלי שירות רבים אינם מודעים לזכותם לקבל החזר מקופת החולים, ונוכח הקושי ליידעם באשר לכך.
מטרת הצעת חוק זו היא ליצור מנגנון מכוחו יחויב המוסד לביטוח לאומי להעביר ישירות לאגודה תשלומים עבור שירותי הסעות החירום המוענקים על ידה. מאחר והמוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח בריאות מכלל המבוטחים, ומעביר סכומים אלה לקופות החולים, ניתן להבטיח בדרך זו מנגנון יעיל ופשוט לגביית התשלומים להם זכאית האגודה. ההצעה קובעת כי המוסד לביטוח לאומי ישא בתשלומים עבור הסעות חירום ויעביר סכומים אלה לאגודה. בהמשך לכך, ינכה המוסד לביטוח לאומי סכומים אלה מהסכום שעומד לחלוקה בין קופות החולים. בדרך זו תשאנה קופות החולים בפועל בתשלום עבור הסעות חירום שספקה האגודה. מצב דברים זה עולה בקנה אחד עם הכללים הקבועים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לפיהם על קופות החולים לספק למבוטחים בהן את השירותים הרפואיים להם הם זקוקים, הנכללים בסל. 
על מנת להבטיח שהתיקון האמור לא יגרום לתושבים לנהוג ביד קלה בהזמנת אמבולנס, יחויב כל מקבל שירותים באגרה קבועה של 100 ₪. אם פונה בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס של האגודה ואושפז, יהיה זכאי מקבל השירות להחזר מקופת החולים בה הוא חבר. סכום זה יופחת, כמובן, מהסכומים שיועברו לאגודה על ידי המוסד לביטוח לאומי וכך גם מקופות החולים. על אגרה זו תחול פקודת המסים גביה, דבר שיקל על גביית האגרות.
חשוב להדגיש שמאחר וחובת תשלום אגרה חלה רק על הסעות המוגדרות כהסעות חירום, לא יחול החיוב באגרה זו במקרים בהם נדרשת העברת חולה מבית חולים אחד למשנהו מטעמים רפואיים. במקרים מסוג זה תשא קופת החולים במלוא עלות השירות. 
חשוב לציין כי התיקון המוצע יחול גם על נפגעי תאונות דרכים שפונו באמבולנס. במקרה זה ישא בשלב הראשון בחובת התשלום המוסד לביטוח לאומי, כמתואר לעיל. סכומי הכסף שיועברו על ידו לאגודה ינוכו מהסכום לחלוקה המועבר לקופות החולים. או אז, תוכלנה קופות החולים, שתשאנה בפועל בתשלום השירות לאגודה, לחזור אל חברות הביטוח מכוח זכות החזרה הנתונה להן בסעיף  22 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

הצעת חוק של חברת הכנסת סופה לנדבר

  הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - אגרות הסעה), התשס"ח-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד