הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשס"ח-2007
4/12/2007
 
 

במהלך השנים נשמעו טענות רבות להימצאות הוועדות הרפואיות בתוך המוסד לביטוח לאומי. כאשר הטיעון המרכזי היה החשש לניגוד עניינים הנובע מהעובדה שהזכאות לקצבה נקבע במוסד לביטוח לאומי, אשר בסופו של דבר הוא הגוף המשלם את הקצבה.
הצעת חוק זו מבוססת, בין היתר, על דו"ח ועדת גולדברג בראשות כב' השופט (בדימוס) גולדברג וועדת ההיגוי בראשות פרופ' אורנוי, אשר מונו על ידי ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, בכנסת החמש עשרה, לבחינת הסוגיה של הוצאת הוועדות הרפואיות מהמוסד לביטוח לאומי.
מטרת חוק זה,הינה להקים רשות מרכזית שתרכז ותפקח על כלל הוועדות הרפואיות בארץ, ובכלל זה את הוועדות שפועלות כיום במוסד לביטוח לאומי, במשרד הביטחון ובמשרד הבריאות. 
עוד קובעת ההצעה:
1. בראש הרשות לוועדות הרפואיות, יעמוד ראש הרשות. כן מוצע למנות רופא רשות אשר ירכז את התחום הרפואי של הרשות.
2. הרשות תהיה כפופה מנהלית לשר הבריאות, ותפעל באמצעות עובדי הרשות אשר יהיו עובדי מדינה ואשר יכללו, בין היתר, יועץ משפטי, מזכירי הוועדות, וחשב.
3. מוצע להקים מועצה לרשות אשר תייעץ לרשות ותפקח על פעולות הרשות. כמו כן מוצע לקבוע כי הוועדות הרפואיות יופעלו במספר מקומות בארץ שייקבעו בידי השר.
4. החוק מסמיך את השר לקבוע הוראות בדבר אופן קביעת הוועדות הרפואיות וסמכויותיהן, הרכב הוועדות ואופן העברת המסמכים הרפואיים מהגוף המשלמת את הגמלאות לרשות.  
5. מוצע להסמיך את שר הבריאות לקבוע בצו את אופן הפעלת החוק גם על הוועדות הרפואיות הפועלות מכוח חוקים האחרים כגון: ‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970‏, ובלבד שהעברת כלל הועדות לרשות תושלם תוך שלוש שנים מיום תחילתו של החוק
6. כל פעולותיו של שר הבריאות הנוגעים לרשות זו יהיו נתונים לאישור מצד וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
בשלב הראשון מוצע כי יועברו לרשות, הועדות הרפואיות הפועלות על ידי המוסד לביטוח לאומי, מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ומכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב].

הצעת חוק של חברי הכנסת משה גפני ואחמד טיבי

  הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשס"ח-2007
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד