נגישות ישראל פועלת למנוע פטור מנגישות בשירותי תחבורה מותאמי ביקוש

10/10/2021
 
 
אוטובוס

עמותת נגישות ישראל וארגון בזכות פנו לשרי הממשלה ולחברי ועדת הכלכלה בעקבות הסיכום שהתקבל ב-6.10 בישיבת ועדת הכלכלה בעניין שירותי תחבורה מותאמי ביקוש, ללא הסכמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בניגוד מוחלט לעמדות הארגונים שהשתתפו בדיון, ובכלל זה ארגוני נגישות ישראל ובזכות, ולבקש שלא להצביע על תיקון זה עד שסוגיית הנגישות תידון מחדש ותתוקן, כמפורט להלן.

רקע

 1. ב-6.10 בערב התקיים דיון המשך בוועדת הכלכלה בסעיפים 56(1) עד (11) ו (19) להצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו -2022), התשפ"א- 2021 , וזאת בעניין תיקון פקודת התעבורה (מוניות שירות - רישיון קו שירות מותאם ביקוש).
 2. כבר בפתח הדברים נציין כי בניגוד לבקשת יו"ר הוועדה ובניגוד לאמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, משרד התחבורה לא קיים עם הארגונים כל התייעצות טרם ישיבה זו.
 3. בישיבת הוועדה הוצע הסכם פשרה אליו הגיעו נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ומשרד התחבורה לפיו התיקון יעוגן כהוראת שעה במסגרת היותו של ה שירות פיילוט, ויובטח כי ככל שיופעל במתכונת בלעדית יחויב בנגישות מלאה כמפורט בתקנות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998 ( להלן: "חוק שוויון זכויות"). עוד צוין, כי הוראות לעניין נגישות קווי שירות מותאם ביקוש יקבעו על ידי המפקח על התעבורה ברישיון הקו ולאחר התייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 4. נציין, כי אנו התנגדנו להסכם הפשרה מאחר שגם שירות במתכונת של פיילוט חייב לאפשר לכלל האנשים את השימוש בו, ואינו יכול להדיר אוכלוסייה גדולה מהאפשרות להסתייע בו, ומאחר שלא ניתן יהיה להסיק מסקנות אודות השימוש והצורך של אנשים עם מוגבלות בשירות זו כאשר השירות אינו מונגש.
 5. חרף זאת, לאחר הפסקה שהתקיימה במהלך הדיון, ובה נועצו נציגי המשרדים שנכחו בדיון בלבד ללא נציגי הארגונים שהשתתפו בישיבה רק באמצעות הזום - התקבלה החלטה המנוגדת בתכלית לכל מה שדובר קודם לכן, ובניגוד להחלטת יו"ר הוועדה.
 6. לפי ההחלטה יעוגן השירות באופן קבוע, ולא כפיילוט. הוא לא יהיה מחויב בהנגשה, ומשרד התחבורה יהיה מחויב להתקין תקנות מכוח פקודת התעבורה ללא אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

הבעייתיות בהחלטה

 • מעבר לדרך בה התקבלה ההחלטה, מדובר בהחלטה לא חוקית, מקוממת המהווה תקדים מסוכן לעקיפת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עליו אמר השופט חשין כי "כמוהו כחוק יסוד" ))בג"ץ 98/6790 אברץ נ' פקיד הבחירות לעיריית ירושלים, פ"ד נב )5 )323 , 335 .)לראשונה לוקחים נושא מהותי מתחום הנגישות ומוציאים אותו ממסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חייב שכל שירות ומקום יהיו מונגשים (לצד איסור הפליה של אנשים עם מוגבלות) מתוך תפיסה שזכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון ולשוויון הזדמנויות; מתוך תפיסה שללא ההנגשה יודרו אנשים בעל כורחם מהמרחב הציבורי, וממילא אותן ד עות קדומות כלפיהם ימשיכו לרווח בציבור. עיגון שירות שלא מחויב בהנגשה כנדרש בחוק שוויון זכויות מפורר אפוא עקרונות יסוד חוקתיים אלו ופוגע בפועל באנשים עם מוגבלות בחיי היום יום.

המשמעויות של ההחלטה ברורות:

 • הנצחת ההסדר הקיים היום במסגרת הפיילוט, אשר אינו מונגש באופן מלא, והמשך מתן מענה חלקי ומפלה.
 • השירות לא ישמש דווקא את האוכלוסייה שעבורה השירות חיוני ביותר- ויוסקו מסקנות מוטעות לגבי הצורך של אותם אנשים בשירות זה.
 • דחיית התקנת תקנות הנגישות בשנתיים, והעברתן למשרד שאינו בקי בו.
 • אי יכולת אכיפת התקנות על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ולמעשה הפחתת האכיפה כמעט לחלוטין.
 • התקנת תקנות בלי קיום דיון בכנסת שמבטיח התייעצות עם ארגונים שעוסקים בנושא ומתמחים בו, ובעיקר, בלי פיקוח פרלמנטרי של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
 • העדר "אכיפה אזרחית" בהעדר יכולת להגיש תביעה ייצוגית ובהעדר יכולת לתבוע ללא הוכחת נזק.
 • פתח מסוכן לשירותים נוספים שלא יחויבו בהנגשה מסיבות לא ענייניות ויאפשרו הפליה בחסות החוק.

אם הצעה זו תתקבל המשמעות היא שבמדינת ישראל שנת 2021 יופעל שירות תחבורה מתקדם וחדיש ללא הנגשה ותוך הפליה של ציבור גדול של אנשים אך ורק מחמת המוגבלות שיש להם.

אנו מבקשים אפוא להסדיר את השירות במסגרת הוראת שעה קצרת טווח אשר במסגרתה יותקנו תקנות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים מוגבלות על מנת שניתן יהיה להסיק מסקנות לגבי השימוש בשירות לגבי כלל האנשים באוכלוסייה ובכלל זה אנשים עם מוגבלות.

נושא הנגישות מוגדר במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והוא הוא הסביבה הנורמטיבית הטבעית לחקיקה מסוג זה. אי עיגונו של ההסדר במסגרת זו תגרור שירות לא נגיש שלא ניתן לאוכפו.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד