העמותה תומכת בהצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים

20/07/2014
 
 
עובדת משרד בכיסא גלגלים

דוח מבקר המדינה 64ג לשנת 2013 קובע בין השאר כי "שיעור העסקתם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה נמוך ועמד על 2.05% בלבד מעובדי המדינה בשנת 2010 אף ששיעורם באוכלוסייה היה למעלה מ-5%. עוד העלתה הבדיקה כי אף שהתקבלה החלטת ממשלה בינואר 2012 לייעד משרות לאנשים עם מוגבלות וכך לקדם ייצוג הולם בשירות המדינה, במועד סיום הביקורת עדיין לא פורסם מכרז למשרה ייעודית מעין זו. יוצא אפוא כי נציבות שירות המדינה לא פעלה באופן יזום לקידום ייצוגם ההולם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה, והיקף העסקתם בשירות המדינה נותר נמוך כשהיה".

בשל כך גובשה הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014, בה נקבע בין היתר כי גופים ציבוריים, אף אם הם מעסיקים פחות מ-25 עובדים, יידרשו לדאוג לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות, כך שמספרם לא יפחת מ-3% מהמספר הכולל של העובדים והעובדות.

על ההצעה חתמו 81 חברות וחברי כנסת.

עמותת נגישות ישראל העבירה מכתב תמיכה בהצעת החוק לוועדת השרים לחקיקה, שם היא נידונה היום (20.07.2014), תוך ציון הצורך בשיפורים קלים:

להגדיר מיהו אדם עם מוגבלות - מאחר ולפי ההגדרה בחוק השוויון, מדובר בהגדרה רחבה ביותר לפיה כבר עכשיו ניתן לטעון ששהיעד של 3% כבר הושג, והרי המטרה היא לעודד בעיקר העסקה של אנשים עם מוגבלויות יותר קשות - בחציון העליון לפחות של המוגבלויות.

בנוסף ציינו, כי לעניות דעתנו החסם העיקרי אינו בצד של המעסיקים אל בצד של עידוד המועסקים עם המוגבלות - המועסקים הפוטנציאלים.

לעניות דעתנו נדרש:

 

1. פעילות להגברת המודעות בקרב מעסיקים ומועסקים

2. פעילות לשיפור בעידוד העסקת אנשים עם מוגבלות בחוק לרון

3. עידוד עסקים להנגשה

4. שיפור שיתוף הפעולה בין משרדים הרלוונטיים - המוסד לביטוח לאומי, משרדי הרווחה, הכלכלה, הבריאות...

  הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד