העמותה השיגה הסכם לחניית נכים בתל אביב
24/06/2009
 
 

 לאור מצוקת החנייה בתל אביב, הישג משמעותי למען אנשים עם מוגבלות, בעתירה שהגישה עמותת נגישות ישראל נגד עיריית תל אביב
 
רקע - תאור הבעיה


לעמותת נגישות ישראל הגיעו פניות רבות על קנסות וגרירות של רכבי נכים שחנו (ע"פ חוק) על מדרכות בעיר ת"א, מבלי להפריע לתנועה החל מאוקטובר 2006. מבדיקת העמותה עלה כי עיריית ת"א יפו הנהיגה מדיניות אכיפה חדשה כנגד רכבי נכים (במיוחד בעלי תג "משולש" בצבע ירוק), אשר חנו על מדרכות בעיר. על פי מדיניות האכיפה החדשה קנסו ולעיתים אף גררו רכב בעל תג נכה אם חנה על המדרכה בזמן שנמצא מקום חניה אחר ברדיוס של 150 מ'.
מדיניות האכיפה החדשה עלתה גם בתקשורת שם הצהיר במפורש מר משה טיומקין, ראש הרשות לתחבורה וחניה בעיריית ת"א, כי מדיניות האכיפה החדשה איננה מבחינה בין חניה על המדרכה המפריעה או מסכנת את הולכי הרגל, לבין חניה על המדרכה שאינה מהווה סיכון או הטרדה כלשהם.
העמותה ניסתה לפנות לעיריית תל אביב בדרכים שונות על מנת להסביר את העובדה שמדיניות האכיפה החדשה אינה תואמת את רוח החוק ולשונו. אולם תשובת העירייה לא הותירה לעמותה ברירה מלבד פניה לערכאות המוסמכות, ועקב כך, בדצמבר 2007 הוגשה לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב עתירה מנהלית נגד עיריית תל אביב יפו. העתירה הוגשה ע"י עמותת נגישות ישראל (ע"ר) ומר זאב לאור, באמצעות עוה"ד תומר רייף ותום אפלשטיין ממשרד זיסמן, אהרוני, גייר & עדי קפלן ושות'.
במסגרת העתירה ביקשו העותרים להגן באופן עקרוני על הזכות של אנשים עם מוגבלות במדינת ישראל, להגיע לכל מקום בשוויון, בכבוד ובעצמאות.
יחד עם העתירה הוגשה גם בקשה לצו ביניים שיחייב את העירייה לחדול מיידית מביצוע מדיניות האכיפה החדשה עד לבירור העתירה.
לאחר הגשת העתירה והבקשה לצו ביניים הצטרף מטה מאבק הנכים בישראל כצד לעתירה.

 

מטרת העתירה

 • להפסיק מיידית את ביצוע מדיניות האכיפה החדשה שהנהיגה עיריית תל אביב יפו , ולוודא אכיפת חוק החניה לנכים בהתאם להוראות הברורות שנקבעו במסגרתו.
 • להורות לעיריית תל אביב יפו להשיב לאנשים עם המוגבלויות, אשר נקנסו במסגרת אותה מדיניות, את הקנסות שנגבו מהם ו/או לבטל דו"חות שהקנס בהם טרם שולם.


תהליך

 1. אוקטובר 2006 – יוני 2007 - שינוי הדרגתי במדיניות של עיריית ת"א יפו למדיניות אכיפה חדשה על פי חלוקת הרחובות ולוחות הזמנים המפורטים בטבלה המצ"ב.
 2. יוני 2007 – החלת מדיניות האכיפה החדשה בכל רחבי העיר תל אביב.
 3. דצמבר 2007 - הגשת העתירה ובקשה לצו ביניים.
 4. ינואר 2008 - דיון בצו הביניים בבימ"ש.
  במסגרת הדיון בצו הביניים נתן בית המשפט תוקף של החלטה שיפוטית להסכמת הצדדים לפיה עד לבירור העתירה יינתנו דוחות לנכים רק במידה ומתקיים האמור בסעיפים קטנים 3-4 לסעיף 2(א) לחוק חניה לנכים. [סעיפים האומרים כי הרכב לא חוסם את המדרכה לתנועת הולכי רגל, עגלות ילדים או עגלות נכים, ואין הפרעה לתנועה.] בנוסף הוסכם כי תתקיים הידברות בין העירייה לבין עמותת נגישות ישראל וארגוני נכים נוספים, במטרה להגיע להסכמה לגבי מדיניות האכיפה לעניין חניות נכים על מדרכות.
 5. ינואר 2008 – מאי 2009 - התקיימו דיונים בין העירייה לבין העותרים, בהשתתפות נציגים מארגוני נכים שונים.
 6. יוני 2009 - לאחר פגישות רבות שהתקיימו בין הצדדים השונים הגיעו הצדדים להסכם פשרה שקיבל את אישור ביהמ"ש ב-23 ביוני 2009

"גבולות הגזרה" של העתירה


עמותת נגישות ישראל מודעת היטב לכך שבעיות החנייה לאנשים עם מוגבלות  בישראל בכלל ובתל אביב בפרט כוללים הרבה יותר מאשר קנסות וגרירות רכבים עם תג נכה החונים על המדרכה בתל אביב. יחד עם זאת, העתירה שהוגשה בין הצדדים מתייחסת רק לבעיה הספציפית הזו, וזאת לאור קיומה של מדיניות מוכחת, מוצהרת וברורה מצד העירייה בעניין ספציפי זה, באופן המאפשר את תקיפתה של המדיניות בבית המשפט.
בהתאמה, הסדר הפשרה אינו חל על קנסות שהוטלו על חניה באדום לבן, תחנות אוטובוס, מעברי חצייה, על חוסר במקומות חניה בעיר וכו'.


הישגי ההסדר


בזכות העתירה הצלחנו להביא להפסקה של מדיניות האכיפה החדשה של עיריית תל אביב יפו ולשמירה על העקרונות הבסיסיים של חוק חניות הנכים. בכך הצלחנו להגן על זכותו של אדם עם מוגבלות להגיע לכל מקום בשוויון, בכבוד ובעצמאות.

 1. דרישות החוק - החוק מונה ארבע דרישת מצטברות שכשהן מתקיימות נכה יכול להחנות רכב עם תג נכה במקום שבו החנייה אינה מותרת בו (לרבות חנייה על מדרכה):
  • בסמוך למקום האמור, אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;
  • בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;
  • החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים;
  • החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה
 2. דרישות שתאכפנה על פי ההסדר– למשך תקופה זמנית של לפחות שנה מיום 23 ליוני 2009, לעניין חניה על המדרכה בתל אביב.
  • אין חובה לשלול קיומן של חניות מוסדרות ו/או מותרות פנויות בסמוך ליעד - העירייה תדרוש רק שהחניה על המדרכה אין בה סיכון לעוברי דרך ואינה מונעת מעבר חופשי כאמור לעיל, וכן שאינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
  • אין אפלייה באכיפה בין סוגי התגים – האכיפה לתג עגלה כחול ותג משולש ירוק תהיה זהה.
 3. דגשים לחניה על המדרכה לאור ההסדר
  •  יש להימנע מחנייה על המדרכה כשאין צורך ממשי לכך.
  • יש להקפיד על חנייה על פי חוק.
  • אם חונים על המדרכה, חשוב להקפיד על השארת מעבר רחב שיאפשר גישה להולכי רגל, עגלות תינוק, כסאות גלגלים וכדומה.
  • אם חונים על המדרכה, חשוב לוודא כי החנייה על המדרכה איננה מפריעה או חוסמת את התנועה בכביש וכי הרכב אינו חוסם את שדה הראייה של הנוהגים בכביש.
  • בהזדמנות זו חשוב להזכיר ולהקפיד שאסור לבני משפחה וחברים להשתמש בתג נכה שלא בנוכחות האדם עם מוגבלות שעבורו הוצא התג.
 4. ביטול דו"חות – העירייה התחייבה להיענות בחיוב לבקשות ביטול דו"חות בהתקיים דרישות מצטברות המנויות בהסכם הפשרה. כדי לבחון אם דרישות אלו התקיימו יש להשיב בחיוב על כל השאלות הבאות:
  • האם הדו"ח ניתן לכלי רכב שנשא תג נכה בעת החנייה על המדרכה שהביאה לקבלת הדו"ח? (נשא – התג היה ברכב כנדרש בעת החניה).
  • האם הדו"ח ניתן בין התאריך 21.1.2007 לבין 23 ביוני 2009
  • על פי התאריך בו ניתן הדו"ח - האם החניה הייתה באחד מהרחובות המנויים בטבלה כרחובות שבתקופת הדו"ח נאכפה בהן מדיניות האכיפה החדשה?
  • אם הדו"ח ניתן בתקופה שבין 21.1.2007-23.1.2008 –
   • האם הוגשה בקשה לביטול הדו"ח במועד הקבוע לכך בחוק?
   • האם העניין טרם הוכרע בבית המשפט?
  • אם הדו"ח ניתן בתקופה שבין 23.1.2008- 23.6.2009 -
   •   האם העניין טרם הוכרע בבית המשפט? (אין חובה שהוגשה בקשת ביטול במועד)
  • האם בדו"ח אין פירוט של נסיבות העבירה? אם יש - האם נסיבות אלה לא כוללות סיכון עוברי אורח, מניעת מעבר חופשי והפרעה ממשית לתנועה?
  •  האם אין ראיה אחרת (לדוגמא - צילום) המראה שהדו"ח ניתן כיוון שהרכב החונה על המדרכה סיכן עוברי אורח, מנע מעבר חופשי ו/או הפריע הפרעה ממשית לתנועה?
  • במידה והתשובות על השאלות דלעיל הן בחיוב, יש להגיש לעירייה בקשה לביטול הדו"ח בהסתמך עם הסכם הפשרה שהושג בעתירה. יודגש כי ביטול דו"ח כאמור לעיל תביא לסילוק סופי ומלא של טענות הנכים מקבלי הדו"חות נשוא העתירה. לא ניתן יהיה לטעון טענות נוספות בקשר עם אותם דו"חות (למשל – לא ניתן יהיה לטעון כי קבלת הדו"ח גרמה לעוגמת נפש ו/או לבזבוז זמן על כתיבת בקשות או התייצבות לדיונים). כמו כן,  במסגרת הבקשות לביטול דו"חות לא ניתן יהיה לקבל בחזרה כספים ששולמו על ידי מקבלי הדו"חות. 
 5. תנאים לשינוי מדיניות לאחר תום התקופה הזמנית:
  • הודעה מראש בכתב לעותרים (לפחות 45 יום מראש).
  • פרסום ההודעה בעיתון ידיעות אחרונות ובעמוד השער האינטרנטי העירוני.
   השינוי מוגבל לשינוי רק בהתאם להוראות החוק.
  • הימנעות ממסירת הודעה כאמור – ממשיכה את הסדרי התקופה הזמנית (ראה סעיף ב' לעיל).
 6.  הקמת צוות לבחינת סוגיית החנייה בתל אביב –
  • במהלך התקופה הזמנית יוקם צוות בראשות ממונה מטעם ראש עיריית תל אביב יפו.
  • הצוות יבחן את הסוגיות השונות שעלו במהלך הדיונים לקראת הסדר הפשרה ונוגעים לבעיית החניות לנכים בעיר תל אביב יפו.
  • לישיבות הצוות יוזמנו נציגי העותרת ובמידת האפשר נציגים של ארגוני נכים נוספים
  • במהלך התקופה הזמנית יתכנס הצוות לפחות 3 פעמים ובסיום התקופה יוציא דו"ח  על פעילותו.
  • פעילות הסברתית – עמותת נגישות ישראל תפעל לקידום המודעות של אנשים עם מוגבלות לבעייתיות הקיימת בחניה על מדרכות ללא צורך ממשי בכך ותקרא לצמצום השימוש בזכות רק כשיש צורך ממשי.

תודות


תודות לכל אלה שהשתתפו בתהליך וסייעו בהשגת תוצאות ההסדר עם העירייה – עמותת עלה, מטה מאבק הנכים, ארגון נכי צה"ל, ארגון נכי נפגעי תאונות עבודה, ארגון הפעולה של הנכים.
וכן - תודה מיוחדת למשרד עוה"ד זיסמן אהרוני גייר & עדי קפלן ושות' ובמיוחד לעוה"ד תומר רייף ועו"ד תום אפלשטיין.

 

לפרטים נוספים על מהות המאבק והתפתחותו:

הזכות לחניית נכים בת"א - חלק 1

הזכות לחניית נכים בת"א - חלק 2

הזכות לחניית נכים בת"א - צו הביניים

הזכות לחניות נכים בתל אביב מתגבש ההסכם

לסיפור המלא


 
 
 
 

  ההסכם שנחתם
  רשימת הרחובות
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד