סימון חניית נכים שמורה ליד הבית
15/04/2017
 
 

 

אדם המוגבל בתנועה רשאי לבקש תמרור חניה בלעדי לנכה (437) לסימון אזור חניה לשימושו הבלעדי ליד בית מגוריו, ובתנאי שאין לו מקום חניה פרטי.


א. מי זכאי?


נכון להיום כל רשות קובעת את הקריטריונים לזכאות לתמרור כראות עיניה. הצעת חוק להסדרת העניין מונחת על שולחן הכנסת. לא ינתן אישור להצבת תמרור במקרים בהם למשפחה יש חניה פרטית לדירה. במקרים בהם יש חניה פרטית, אבל הכניסה לבית מתאפשרת רק ממקום אחר או שהחניה הפרטית צפופה מדי, תישקל בחיוב הצבת תמרור.


ב. למי פונים?


על מנת לקבל תמרור חניה לרכב נכה, יש לפנות בכתב למחלקה המתאימה ברשות המקומית. בכל רשות ישנם שמות שונים כמו "וועדת תחבורה עירונית", "מחלקת חניה". בעיקרון הבקשה צריכה להגיע לידי וועדת התימרור המקומית.


ג. המסמכים הנדרשים


• בקשה בכתב
• צילום תעודת זהות
• צילום רישיון רכב
תג חניה לרכב נכה של משרד התחבורה.
• אישור על אחוזי הנכות (מהמוסד לביטוח לאומי) או מגורם מוסמך אחר כמו משרד הבטחון ואישורים נוספים כמקובל ברשות המקומית.


ד. שלבי הטיפול בבקשה


• הוועדה ברשות המקומית שוקלת את נחיצות התמרור ומחליטה לאשר או לדחות או לבקש מידע נוסף.
• כתיבת פרוטוקול ובו הנימוקים לאישור או לדחייה.
• מסירת ההחלטה למבקש (מומלץ לבקש את ההחלטה בכתב). אם ההחלטה שלילית, חובה על הרשות המקומית לתת למבקש את פרוטוקול הדיון בבקשתו.
• תשלום עבור הצבת התמרור (לא בכל הרשויות המקומיות).


ה. ההיבט החוקי


פקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ותקנות התעבורה, מעניקות לרשויות המקומיות סמכות בלעדית להציב תמרורים, ובכלל זה לסמן מקומות חנייה לרכב של נכה ליד מקום עבודתו או ליד ביתו או בכל מקום שימצאו לנכון. סימון מקום חנייה המיועד לנכים ייעשה באמצעות תמרור מספר 437 שיוצב במקום בולט וסימון מקום החנייה על הכביש.

 

לפי תקנות התעבורה לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, ליד תמרור ג-43 המסמן מקום חנייה לרכב של נכה-משותק רגליים, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת.

עוד נקבע בפקודה זו כי לשוטר יש סמכות להרחיק או לגרור רכב שהעמדתו אסורה על פי חוק וכי לרשות המקומית יש סמכות להתקין חוקי עזר בדבר האמצעים שיינקטו כלפי מי שרכבו חונה במקום האסור לחנייה על פי חוק, לרבות גרירת הרכב או נעילת גלגליו.

בקובץ התקנות (חיקוקי שילטון מקומי), 717,  תשס"ח, מ-13/5/2008 נקבע:

 

14. ייחוד מקום חניה לרכב של נכה


א. רשות תימרור מקומית רשאית לייחד מקום חניה לרכב פלוני או למספר כלי רכב פלוניים המשמשים לנהיגת נכה; עשתה כן, יוצב תמרור בהתאם ללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם.

 

ב. לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה שיוחד לרכב פלוני של נכה או לכמה כלי רכב פלוניים של נכים, אלא אם כן הרכב שהוחנה הוא רכב שחנייתו הותרה במקום.


משמעות סעיף ה-14 לתקנות הוא שרשויות מקומיות אינן רשאיות להציב תמרורים ושלטים להכוונת התנועה והחניה לפי רצונן. לא כל עובד רשות יכול להחליט היכן להציב תמרור או סימון כזה או אחר. לפיכך הוקמו על-פי חוק, רשות תמרור מרכזית ורשויות תמרור מקומיות. ועדת תימרור מקומית היא וועדה שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרור מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה. יוצא מכך, שהחלטה על הצבת תמרור, ובכלל זה גם סימוני חניה בתשלום ורמזורים, הינה החלטה מנהלית לכל דבר, הנידונה על-ידי חברי ועדת התימרור הקומית. והיא צריכה לעבור החלטה מסודרת ברוב הנדרש ולהירשם בפרוטוקול. בכל אופן חשוב לדרוש העתק של ההחלטה.

 

להלן דוגמאות לקריטריונים וטפסים לבקשת תמרור בערים שונות:

 

תל-אביב

ירושלים 

נתניה 

 

הרצליה

 

בני ברק - הנחיותטופס בקשה

 

קרית אונו

 

  כפר סבא
  עכו
  רחובות
  חיפה
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד