אושר סופית בכנסת: ייצוג הולם בגופים ציבוריים של לפחות 5% לעובדים עם מוגבלות

4/08/2016
 
 
עובדת בכיסא גלגלים במשרד עם עוד 3 עובדים

לפי החוק שאושר במליאה ב-3.8 בקריאה שנייה ושלישית, כל גוף ציבורי שמעסיק 100 עובדים לפחות, יהיה מחויב בייצוג של אנשים עם מוגבלות משמעותית בשיעור של 5% לפחות מקרב עובדיו וימנה ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות שיהיה האחראי על היישום בפועל של החוק ובדיווח השנתי אודותיו.

בנוסף, כל גוף ציבורי המעסיק יותר מ-25 עובדים יחויב גם כן למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, ויפרסם אחת לשנה משרות המיועדות להעסקת מועמדים עם מוגבלות.

 

מליאת הכנסת אישרה ב- 3 באוגוסט 2016 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016, של חברי הכנסת יואב קיש איציק שמולי, קארין אלהרר ומירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת.

נקבע כי גוף ציבורי שמעסיק 100 עובדים לפחות, יהיה מחויב בייצוג של אנשים עם מוגבלות משמעותית לפי ההגדרה המפורטת בהצעה, בשיעור של 5% לפחות מקרב עובדיו. חמשת האחוזים יכללו עובדים עם מוגבלות משמעותית (דרגת נכות 40% לפחות, למעט אלו שנמצאים תחת משרד הביטחון ודרגת נכותם היא לפחות 20%, בעלי תעודת עיוור, אנשים עם לקות שמיעה הזכאים לשירותי תמיכה לתקשורת, זכאים לשיקום, מקבלי שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות).

כל גוף ציבורי ימנה ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות שיהיה האחראי על היישום בפועל של החוק ובדיווח השנתי על אודותיו. במסגרת תפקידו יקבל פניות ציבור בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות, ייזום פעולות להגברת המודעות והמידע, יהווה מקור לייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של הגוף שבו עובד וידאג ליישום הצעת החוק בתוך הארגון.


בנוסף, החוק מחייב כל גוף ציבורי המעסיק יותר מ-25 עובדים למנות ג"כ ממונה על ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות, שיפרסם אחת לשנה משרות המיועדות להעסקת מועמדים עם מוגבלות.

 

כן נקבע כי בדיקת מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם תבוצע בידי המוסד לביטוח לאומי. גוף ציבורי שלא יעמוד ביעד יחויב להכין באותה שנה תכנית שנתית לקידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה שאותה יפרסם ובה הוראות לעניין העדפה מתקנת, ייעוד משרות ואיוש בסיוע גורמים משלבים.

עוד נקבע כי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תהיה רשאית לתת צו מסירת מידע, וכן לתת צו ייצוג הולם למעסיק שלא פרסם תכנית כאמור או שלא יישם את התכנית. הפרתו של הצו תהווה עבירה פלילית. השר הוסמך לקבוע גופים מסוימים שבהם יובאו בחשבון רק חלק מבעלי התפקידים. הוראות מיוחדות נקבעו בחקיקה לגבי צה"ל, המשטרה, השב"ס ומגן דוד אדום.

אי עמידה בחובות או סירוב להם יגררו הטלת סנקציה בדמות קנס בסך של כ-75 אלף שקל וקנס נוסף לכל יום נוסף של הפרה.

הוראה לעניין חובת ייצוג של 5% לאנשים עם מוגבלות משמעותית נקבעה גם בחוק שירות המדינה (מינויים), ונקבעו בצידה סמכויות שונות לנציב שירות המדינה, וכן חויב כל משרד למנות ממונה ייצוג הולם.

דברי ההסבר

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בדוח מבקר המדינה 64ג לשנת 2013 פורסמו ממצאים לגבי טיפול הרשויות בשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, לרבות הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה. הדוח קובע בין השאר כי "שיעור העסקתם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה נמוך ועמד על 2.05% בלבד מעובדי המדינה בשנת 2010 אף ששיעורם באוכלוסייה היה למעלה מ-5%. עוד העלתה הבדיקה כי אף שהתקבלה החלטת ממשלה בינואר 2012 לייעד משרות לאנשים עם מוגבלות וכך לקדם ייצוג הולם בשירות המדינה, במועד סיום הביקורת עדיין לא פורסם מכרז למשרה ייעודית מעין זו. יוצא אפוא כי נציבות שירות המדינה לא פעלה באופן יזום לקידום ייצוגם ההולם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה, והיקף העסקתם בשירות המדינה נותר נמוך כשהיה."

רגע היסטורי

ח"כ שמולי: עבור 800 אלף אנשים עם מוגבלים במדינה מדובר ברגע היסטורי. לפני 20 שנה התכנס הבית הזה והכריז על יום עצמאות נוסף כשעבר חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. רגע שבו אולי בפעם הראשונה ניתנה באמת הזדמנות שווה לכל. אנשים עם מוגבלות עדיין סובלים מאפליה רק בגלל מוגבלותם. לעתים רבות מידי אנחנו אולי נוטים לחשוב שמוגבלים ביכולת הם אולי חסרי יכולת ואנחנו מעריכים אותם לפי מה שאנחנו חושבים שהם יכולים לעשות ולא לפי מה שהם יכולים לעשות בפועל. יותר מידי שנים הבטחנו לעצמנו שהשינוי יבוא מעצמו אבל אנשים עם מוגבלות נותרו מאחור כשזה הגיע לשוק התעסוקה עם שיעורי תעסוקה מחפירים בעיקר בשוק הציבורי.

הדפס
עבור לתוכן העמוד