נייר עמדה: מינוי רכז נגישות חיצוני לארגון, שאינו עובד הנמנה בין עובדי המעסיק

10/02/2015
 
 
סמל כיסא גלגלים על סרגל

שאלה:

האם מעסיק החייב במינוי רכז נגישות יכול למנות רכז נגישות חיצוני לארגון, שאינו עובד הנמנה בין עובדיו?

תשובה:

על מעסיק החייב במינוי רכז נגישות למנות את הרכז מקרב עובדיו. לכן, מעסיק לא יכול למנות לרכז נגישות אדם שהינו חיצוני לארגון ואינו נמנה בין עובדיו לפי הגדרות החוק והפסיקה ל"עובד".

נימוק משפטי:

סעיף 19מב.(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 קובע:

19מב. (א) מי שאחראי להספקת שירות ציבורי כהגדרתו בסימן ד', המעסיק 25 עובדים לפחות ימנה מקרב עובדיו אדם הבקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות וככל האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות (בסעיף זה – רכז נגישות).

(ב) רכז נגישות –

(1) ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן;

(2) ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי, לפי פרק זה.

הסעיף קובע שמי שאחראי להספקת שירות ציבורי ומעסיק 25 עובדים ומעלה צריך למנות רכז נגישות. הסעיף קובע במפורש שהמעסיק ימנה את רכז הנגישות מקרב עובדיו, ולכן מעסיק לא יכול למנות רכז נגישות שלא מקרב עובדיו.

גם סעיף 91.(א) לתקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשע"ג-2013, קובע שהמעסיק ימנה את רכז הנגישות מתוך העובדים:

91. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות המעסיק 25 עובדים לפחות, ימנה מתוך העובדים רכז נגישות, לפי סעיף 19מב לחוק.

 

מכאן, שהחוק והתקנות אחידים בעניין ודורשים באופן ברור ומפורש שמינוי רכז נגישות יעשה מקרב עובדי המעסיק.

לעניין הגדרת "עובד", יש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לחוק ולפסיקה. אך יש לציין שקיימים מקרים חריגים בהם קבלן חיצוני המעניק שירותים כנגד חשבונית ייחשב כעובד; לדוגמה, אם קבלן חיצוני הוכיח שמעניק שירותים לארגון אחד בלבד (כנגד חשבונית) במשך תקופה ארוכה, ולא נתן שירותים לארגונים אחרים באותה תקופה, יתכן שייכלל בין עובדי הארגון {בעניין זה ר' למשל בשא (ת"א) 2929/01 גאיה קורן נ' ידיעות אחרונות בע"מ (28.6.01)} בכפוף לבחינת כל מקרה לגופו.

אולם, כאשר מדובר בקבלן חיצוני המעניק שירותים למספר ארגונים בו זמנית, נראה שלא יוכל להיכלל בין עובדי הארגון, מפני שמעניק שירותים כנגד חשבונית למספר ארגונים באותה תקופה.

הדפס
עבור לתוכן העמוד